Image is not available
Image is not available
Slider

Laboratorium komputerowe

ZOBACZ  LABORATORIA ECEG

Laboratorium komputerowe ECEG umożliwia realizację szerokiego spektrum zajęć dydaktycznych i szkoleniowych. To przestronna przestrzeń naukowa, wyposażona w 33 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, profesjonalne stanowisko prowadzącego z monitorem LCD oraz drukarką laserową.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszej oferty naukowo-badawczej lub jesteś zainteresowany cenową ofertą korzystania z laboratoriów prosimy o kontakt z przedstawicielem Centrum Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ZADZWOŃ

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO I LABORATORIUM KARTOWANIA GEOLOGICZNEGO

EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z Laboratorium Komputerowego
  i Laboratorium Kartowania Geologicznego w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (w skrócie ECEG) – należy przez to rozumieć obiekt znajdujący się
   w Korzecku 1C, 26–060 Chęciny, przeznaczony do prowadzenia działalności badawczo–rozwojowej oraz opartej o nią pracy edukacyjno–naukowej, w naukach geologicznych i pokrewnych;
  2. Laboratoriach komputerowych – należy przez to rozumieć Laboratorium Komputerowe i Laboratorium Kartowania Geologicznego;
  3. Kierowniku ECEG – należy przez to rozumieć kierownika Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej;
  4. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z Uniwersytetem Warszawskim w stosunku pracy i zatrudnioną na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym, badawczo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym;
  5. Studencie - należy przez to rozumieć studentów 1, 2 i 3 stopnia Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa;
  6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę (Pracownika, Studenta oraz osobę spoza Wydziału Geologii UW), która otrzymała indywidualne upoważnienie do korzystania z Laboratorium Komputerowego lub Laboratorium Kartowania Geologicznego;
  7. Opiekunie aparatury – należy przez to rozumieć Pracownika Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnionego do nadzorowania prowadzonych badań, podejmowania podstawowych napraw serwisowych oraz do szkolenia użytkowników w zakresie obsługi aparatury;
  8. Sprzęcie komputerowym – należy przez to rozumieć sprzęt elektroniczny znajdujący się w zasobach Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego, tj.: komputery stacjonarne z monitorami, drukarkę, monitory LCD, tablety 7 cali z systemem Android;
  9. Oprogramowaniu – należy przez to rozumieć programy komputerowe zainstalowane na komputerach stacjonarnych znajdujących się w zasobach Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego, których cel użytkowania regulują ściśle określone zasady, zapisane w licencji tych programów;
  10. Sprzęcie do wykonywania prac kartograficznych – należy przez to rozumieć sprzęt znajdujący się w zasobach Laboratorium Kartowania Geologicznego, tj.: sondy ręczne okienkowe, szpadle, kompasy geologiczne, zestawy do komunikacji krótkofalowej, dron;
  11. Stanowisku komputerowym – należy przez to rozumieć każde kompletne stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny z monitorem i zainstalowanym systemem operacyjnym oraz akcesoria: klawiaturę i mysz komputerową;
  12. Karcie zbliżeniowej – należy przez to rozumieć kartę umożliwiającą dostęp do Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego.
 1. Przy publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem aparatury badawczej ECEG należy w publikacji zamieścić informację o wykonaniu prac w Laboratorium Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Laboratory of the European Centre for Geological Education, Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland).

 

§ 2 Organizacja pracy

 1. Laboratorium Komputerowe i Laboratorium Kartowania Geologicznego przeznaczone są do:
  1. wykonywania prac przy projektach badawczych i badawczo–rozwojowych,
  2. realizacji zajęć dydaktycznych,
  3. realizacji prac dyplomowych Studentów,
  4. realizacji zajęć edukacyjnych,
  5. bieżącej działalności związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem ECEG, w tym działalności komercyjnej.
 2. Sprzęt stanowiący wyposażenie Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego może być wykorzystywany przez Pracowników, Studentów oraz innych Użytkowników spoza Wydziału Geologii UW.
 3. Osobą odpowiedzialną za Laboratoria komputerowe jest Kierownik ECEG.
 4. Upoważnienia do korzystania ze sprzętu komputerowego Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu, udziela Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury. Warunkiem uzyskania takiego upoważnienia jest odbycie przez Użytkownika szkolenia w zakresie obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu ww. Laboratoriów.
 5. Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego przeprowadza Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury.
 6. Opiekuna aparatury powołuje i odwołuje Kierownik ECEG.
 7. Jedynie Kierownik ECEG i Opiekun aparatury mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych, w tym podłączania i konfiguracji urządzeń oraz czyszczenia w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi aparatury i programów komputerowych.
 8. Pracownicy mogą korzystać z komputerów Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego samodzielnie za wiedzą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, po odbyciu szkolenia i dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego. Wzór Dziennika Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Studenci 1 i 2 stopnia w trakcie zajęć dydaktycznych i kursów terenowych mogą korzystać z komputerów w Laboratoriach komputerowych pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury lub Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne, który zobowiązany jest do dokonania wpisu w Dzienniku Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac.
 10. Studenci wykonujący w Laboratorium zadania poza zajęciami dydaktycznymi i kursami terenowymi mogą korzystać z komputerów w Laboratoriach komputerowych pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego.
 11. Użytkownicy spoza Wydziału Geologii UW mogą korzystać z komputerów w Laboratoriach komputerowych pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego.
 12. Korzystanie z Laboratoriów komputerowych jest możliwe w godzinach pracy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ECEG.
 13. Z Laboratoriów komputerowych może jednocześnie korzystać tylu Użytkowników, ile jest dostępnych stanowisk komputerowych.
 14. Laboratorium Komputerowe i Laboratorium Kartowania Geologicznego są chronione systemem kontroli dostępu. Karty zbliżeniowe umożliwiające dostęp do Laboratoriów komputerowych mogą pobierać tylko osoby upoważnione przez Kierownika ECEG do korzystania z ww. Laboratoriów.
 15. Możliwość komercyjnego wykorzystania oprogramowania zainstalowanego na komputerach stacjonarnych regulują jego licencje. Przed uruchomieniem oprogramowania Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią licencji.
 16. Każdy Użytkownik Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego jest zobowiązany:
  1. odbyć szkolenie w zakresie obsługi sprzętu pozostającego na wyposażeniu Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego i uzyskać od Kierownika ECEG upoważnienie do korzystania z Laboratorium.
  2. zaznajomić się z Regulaminem korzystania z Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego i ogólnymi zasadami BHP;
  3. podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji treści. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu;
  4. w przypadku potrzeby skorzystania ze sprzętu terenowego będącego na wyposażeniu Laboratorium Kartowania Geologicznego wypełnić rewers, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
  5. dokonywać wpisów w Dzienniku Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;
  6. przestrzegać przepisów Regulaminu i zasad BHP.
 1. Użytkownik Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego (Pracownik, Student, Użytkownik spoza Wydziału Geologii UW) ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu stanowiącego wyposażenie Laboratorium lub nieprzestrzeganiem Regulaminu i zasad BHP.
 2. Po zakończeniu prac Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wpisu w Dzienniku Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego z określeniem liczby wykorzystanych stanowisk komputerowych lub sprzętów terenowych i liczby godzin pracy.
 3. Opłaty związane z użytkowaniem Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego i sprzętu do wykonywania prac kartograficznych będą naliczane na podstawie Cennika ECEG w oparciu o rejestr w Dzienniku Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego.
 4. W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programem studiów dla studentów Wydziału Geologii UW korzystanie z Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego jest bezpłatne.

 

§ 3 Zasady BHP

 • Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego
 1. Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku komputerowym Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i ogólnego stanu zestawu komputerowego. Wszelkie braki, uszkodzenia lub nieprawidłowości należy zgłosić niezwłocznie Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury lub Pracownikowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne.
 2. Na komputerach i tabletach Laboratoriów komputerowych można korzystać wyłącznie z zainstalowanego oprogramowania w ramach przyznanego Użytkownikowi upoważnienia. Zabronione jest pobieranie z Internetu, kopiowanie, instalowanie i umieszczanie na dyskach komputerów jakichkolwiek aplikacji bez zgody Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do szczególnej dbałości i poszanowania sprzętu komputerowego. W czasie pracy w Laboratoriach komputerowych Użytkownik jest odpowiedzialny materialnie za spowodowane przez siebie uszkodzenia sprzętu oraz za działania podejmowane z użyciem udostępnionego sprzętu i oprogramowania oraz konsekwencje tych działań.
 4. Komputery można wyłączać jedynie poprzez wejście w menu Start i wybranie opcji Zamknij. Nie wolno wykorzystywać do tego celu przycisku znajdującego się na obudowie komputera. Zaleca się również, aby po skończeniu pracy monitory pozostały włączone.
 5. Po zakończeniu użytkowania sprzętu komputerowego należy uporządkować zajmowane stanowisko pracy.
 6. Informacje o wszelkich usterkach powstałych w trakcie użytkowania sprzętu komputerowego lub oprogramowania należy przekazać niezwłocznie Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury lub Pracownikowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne. Kosztami ewentualnych napraw za uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego korzystania ze sprzętu zostaną obciążone osoby upoważnione do korzystania ze sprzętu w czasie zaistnienia szkody.
 • Zasady korzystania ze sprzętu do wykonywania prac kartograficznych Laboratorium Kartowania Geologicznego
 1. Sprzęt do wykonywania prac kartograficznych znajdujący się na wyposażeniu Laboratorium Kartowania Geologicznego udostępniany jest Użytkownikom na czas określony na podstawie rewersu wypożyczenia. Zwracany sprzęt podlega oględzinom.
 2. Użytkownik drona zobowiązany jest do posiadania uprawnień VLOS.
 3. Użytkownikom korzystającym z drona zabrania się samodzielnego ingerowania w jego ustawienia.
 4. Użytkownik drona ma obowiązek zgłoszenia lotów, zgodnie z przedstawionymi niżej zasadami:
  1. Loty bezzałogowych statków powietrznych zdalnie sterowanych w warunkach VLOS w strefie RMZ są możliwe do zrealizowania po telefonicznym zgłoszeniu lotów do odpowiedniego organu FIS lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub środków komunikacji elektronicznej, określonych przez instytucję zapewniającą obsługę ruchu lotniczego, podając wymagane informacje.
  2. Obowiązek zgłoszenia lotów nie obejmuje lotów wykonywanych:
   1. powyżej 6 km od granicy lotniska (ogrodzenia) objętego strefą RMZ, jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 25 kg i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu;
   2. powyżej 1 km od granicy lotniska (ogrodzenia) objętego strefą RMZ, jeżeli loty wykonywane są bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz modelami latającymi o masie startowej nie większej niż 0,6 kg oraz do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdującej się w promieniu do 100 m od operatora.
 5. Użytkownikom korzystającym z tabletów zabrania się samodzielnego instalowania dodatkowych aplikacji. Użytkownik może zaproponować Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury zainstalowanie takich aplikacji, ale decyzję w sprawie dodatkowych instalacji podejmuje Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury.
 6. Po zakończeniu korzystania ze sprzętu do wykonywania prac kartograficznych Użytkownik zobowiązany jest:
  1. usunąć z tabletu wszelkie dane osobowe i inne umieszczone przez Użytkownika treści, wylogować się z używanych aplikacji internetowych (np. bankowości internetowej, poczty), usunąć z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania;
  2. wyczyścić sprzęt używany do kartowania geologicznego;
  3. zabezpieczyć drona.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za wypożyczony sprzęt do kartowania geologicznego (sondę, szpadel, kompas) lub zestaw do komunikacji krótkofalowej, tablet z akcesoriami, drona maksymalnie do kwoty równej wysokości ceny detalicznej takiego samego lub analogicznego modelu sprzętu w sklepie firmowym producenta.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonego sprzętu po upływie określonego czasu wypożyczenia. Za opóźnienie będzie naliczona kara pieniężna, zgodnie z Cennikiem ECEG. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury o przyczynach opóźnieniu zwrotu i ustalić nowy termin zwrotu wypożyczonego sprzętu.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac kartograficznych z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu.

 

§ 4 Zakazy

 1. Ze względu na charakter Laboratoriów komputerowych zabronione jest:
  1. wykorzystywanie oprogramowania będącego na licencji edukacyjnej do celów komercyjnych;
  2. prowadzenie działalności komercyjnej, m. in. tworzenia oprogramowania na zlecenie, prowadzenia komercyjnych serwisów informacyjnych, rozsyłania listów reklamowych itp.;
  3. utrudnianie pracy Opiekunowi aparatury lub innym Użytkownikom;
  4. samodzielne instalowanie oprogramowania;
  5. wprowadzanie jakichkolwiek zmian w ustawieniach zestawów komputerowych;
  6. świadome i celowe uszkadzanie lub narażanie na uszkodzenie sprzętu komputerowego i sprzętu do kartowania geologicznego;
  7. otwieranie obudowy komputera i wykonywanie jakichkolwiek samodzielnych napraw;
  8. prowadzenie wszelkiej działalności naruszającej normy prawne, np. publikowanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa;
  9. wnoszenie i spożywanie posiłków oraz napojów;
  10. wnoszenie odzieży wierzchniej, dużych toreb, walizek, plecaków itp.;
  11. usuwanie lub zmienianie plików innych Użytkowników;
  12. dotykanie lub odłączanie jakiegokolwiek okablowania sprzętu komputerowego;
  13. wykorzystywanie sprzętu komputerowego do wytwarzania kryptowaluty.
 2. Korzystając ze sprzętu komputerowego Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności nie może zamieszczać w Internecie:
  1. obrazów przemocy;
  2. treści pornograficznych;
  3. treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne;
  4. treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym;
  5. wizerunku osoby fizycznej bez jej zgody;
  6. danych osobowych innych osób;
  7. reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu;
  8. treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
   tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
  9. zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.
 3. W trakcie użytkowania drona zabronione jest ingerowanie w jego osprzęt.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO I LABORATORIUM KARTOWANIA GEOLOGICZNEGO - DO POBRANIA

 

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1:      Upoważnienie do korzystania z Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego

Załącznik nr 2:      Dziennik Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego

Załącznik nr 3:      Rewers wypożyczenia sprzętu do wykonywania prac kartograficznych będącego na wyposażeniu Laboratorium Kartowania Geologicznego

Załącznik nr 4:      Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu korzystania z Laboratorium Komputerowego i Laboratorium Kartowania Geologicznego oraz o odbyciu szkolenia w zakresie obsługi udostępnianego sprzętu komputerowego i/lub sprzętu do wykonywania prac kartograficznych

Załącznik nr 5:      Przetwarzanie danych osobowych, monitoring wizyjny w ECEG oraz klauzula zgody

04

01

01

01

01

04

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja