Image is not available
Image is not available
Slider

Laboratorium mikroskopowe

ZOBACZ LABORATORIA ECEG

Laboratorium mikroskopowe daje możliwość prowadzenia profesjonalnych badań oraz korzystania z szerokich możliwości sprzętu optycznego na użytek geologów, biologów i innych naukowców wykorzystujących zaawansowane techniki optyczne zarówno w nauce, jak i w praktyce. Pracownia umożliwia pracę równocześnie na 12 stanowiskach mikroskopowych o sprofilowanym wyposażeniu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszej oferty naukowo-badawczej lub jesteś zainteresowany cenową ofertą korzystania z laboratoriów prosimy o kontakt z przedstawicielem Centrum Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ⇒ ZADZWOŃ

Wyposażenie i aparatura dostępna w ramach laboratorium:
 • 12 stanowisk do badań mikroskopowych
 • Mikroskop /ZEISS/
 • Binokular /ZEISS/
 • Mikroskop badawczy
 • Stanowisko komputerowe i multimedialne dla prowadzącego

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z LABOLATORIUM MIKROSKOPOWEGO
EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z Laboratorium Mikroskopowego w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (w skrócie ECEG) – należy przez to rozumieć obiekt znajdujący się w Korzecku 1C, 26-060 Chęciny, przeznaczony do prowadzenia działalności badawczej, badawczo-rozwojowej i edukacyjnej w naukach geologicznych i pokrewnych;
  2. Kierowniku ECEG - należy przez to rozumieć kierownika Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej;
  3. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z Uniwersytetem Warszawskim w stosunku pracy i zatrudnioną na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym, badawczo–technicznym lub inżynieryjno-technicznym;
  4. Studencie - należy przez to rozumieć studentów 1, 2 i 3 stopnia Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa;
  5. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę (Pracownika, Studenta, osobę spoza Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), która otrzymała indywidualne upoważnienie do korzystania z Laboratorium Mikroskopowego;
  6. Opiekunie aparatury – należy przez to rozumieć Pracownika Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnionego do nadzorowania prowadzonych badań, podejmowania podstawowych napraw serwisowych oraz do szkolenia użytkowników w zakresie obsługi aparatury;
  7. Karcie zbliżeniowej - należy przez to rozumieć kartę umożliwiającą dostęp do Laboratorium Mikroskopowego.
 1. Przy publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem aparatury badawczej ECEG należy w publikacji zamieścić informację o wykonaniu prac w Laboratorium Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Laboratory of the European Centre for Geological Education, Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland).

 

§ 2 Organizacja pracy

 1. Laboratorium Mikroskopowe przeznaczone jest do realizacji
  1. badań w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych,
  2. zajęć dydaktycznych,
  3. prac dyplomowych Studentów,
  4. zajęć edukacyjnych,
  5. bieżącej działalności związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem ECEG, w tym działalności komercyjnej.
 2. Z Laboratorium Mikroskopowego mogą korzystać Pracownicy, Studenci oraz Użytkownicy spoza Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Korzystanie z Laboratorium Mikroskopowego jest możliwe w godzinach pracy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ECEG.
 4. Osobą odpowiedzialną za Laboratorium Mikroskopowe jest Kierownik ECEG.
 5. Upoważnienia do korzystania z Laboratorium Mikroskopowego udziela Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury. Warunkiem otrzymania upoważnienia jest odbycie przez Użytkownika szkolenia w zakresie obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Laboratorium. Wzór upoważnienia stanowi Załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Szkolenie w zakresie obsługi mikroskopów przeprowadza Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury.
 7. Opiekuna aparatury powołuje i odwołuje Kierownik ECEG.
 8. Wszelkie manipulacje przy mikroskopach wykraczające poza zakres czynności związanych z prowadzeniem obserwacji mikroskopowych pozostają wyłącznie w gestii Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury oraz wykwalifikowanych techników serwisu. Kierownik ECEG i Opiekun aparatury mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych i czyszczenia sprzętu optycznego w Laboratorium w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z instrukcją obsługi ww. sprzętu.
 9. Pracownicy mogą prowadzić obserwacje mikroskopowe w Laboratorium Mikroskopowym samodzielnie za wiedzą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Mikroskopowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 10. Studenci 1 i 2 stopnia w trakcie zajęć dydaktycznych i kursów terenowych mogą prowadzić obserwacje mikroskopowe pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, lub Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne, który zobowiązany jest do dokonania wpisu w Dzienniku Laboratorium Mikroskopowego przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac.
 11. Studenci korzystający z Laboratorium Mikroskopowego poza zajęciami dydaktycznymi i kursami terenowymi wykonują prace pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Mikroskopowego.
 12. Użytkownicy spoza Wydziału Geologii UW mogą prowadzić obserwacje mikroskopowe pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Mikroskopowym.
 13. Laboratorium chronione jest systemem kontroli dostępu. Kartę zbliżeniową umożliwiającą dostęp do Laboratorium mogą pobierać tylko osoby upoważnione przez Kierownika ECEG do korzystania z Laboratorium Mikroskopowego.
 14. Z Laboratorium Mikroskopowego może korzystać jednocześnie tyle osób, ile jest dostępnych stanowisk mikroskopowych.
 15. Każdy Użytkownik Laboratorium Mikroskopowego jest zobowiązany:
  1. odbyć szkolenie w zakresie obsługi aparatury pozostającej na wyposażeniu Laboratorium Mikroskopowego i uzyskać od Kierownika ECEG upoważnienie do korzystania z ww. Laboratorium.
  2. zaznajomić się z Regulaminem korzystania z Laboratorium Mikroskopowego i ogólnymi zasadami BHP;
  3. podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
  4. dokonywać wpisów w Dzienniku Laboratorium przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy;
  5. przestrzegać przepisów Regulaminu i zasad BHP.
 16. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem Regulaminu i zasad BHP.
 17. Po zakończeniu prac analitycznych w Laboratorium Mikroskopowym Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wpisu w Dzienniku Laboratorium Mikroskopowego z określeniem rodzaju i liczby wykonanych oznaczeń.
 18. Opłaty związane z użytkowaniem Laboratorium Mikroskopowego są określone w Cenniku ECEG i będą naliczane w oparciu o rejestr w Dzienniku Laboratorium.
 19. W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programem studiów dla studentów Wydziału Geologii UW korzystanie z Laboratorium Mikroskopowego jest bezpłatne.

 

§ 3 Zasady BHP

 1. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan mikroskopu oraz odpowiedniego oprogramowania, a wszelkie braki, uszkodzenia lub nieprawidłowości zgłosić niezwłocznie Kierownikowi ECEG, Opiekunowi aparatury lub Pracownikowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania stanowiska i sprzętu w czystości, a po skończonej pracy do przykrycia mikroskopu pokrowcem ochronnym.
 3. Osoby przebywające w Laboratorium Mikroskopowym obowiązane są zachowywać się w sposób zapewniający komfort pracy innych Użytkowników i bezpieczeństwo zgromadzonego w nim sprzętu.
 4. Wszelkie manipulacje przy mikroskopach wykraczające poza zakres czynności związanych z prowadzeniem obserwacji mikroskopowych pozostają wyłącznie w gestii Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury oraz wykwalifikowanych techników serwisu. Kierownik ECEG i Opiekun aparatury mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych i czyszczenia sprzętu optycznego w Laboratorium w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z instrukcją obsługi ww. sprzętu.
 5. Informacje o usterkach powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu (również w oprogramowaniu) należy przekazać niezwłocznie Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury lub Pracownikowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne.
 6. Pracownik prowadzący zajęcia dydaktyczne zobowiązany jest do przekazania Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury wszelkich informacji o uszkodzeniach i awariach sprzętu optycznego oraz o innych zaistniałych awariach w trakcie zajęć prowadzonych w Laboratorium Mikroskopowym.
 7. Użytkownicy korzystający z Laboratorium Mikroskopowego zobowiązani są do wykonywania poleceń Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury i Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne.
 8. W Laboratorium Mikroskopowym obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo sprzętu zakazuje się wnoszenia do Laboratorium Mikroskopowego okryć wierzchnich, plecaków, dużych toreb i walizek. Rzeczy te powinny być pozostawione w miejscu wskazanym przez Kierownika ECEG.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LABOLATORIUM MIKROSKOPOWEGO - DO POBRANIA

 

Załączniki do regulaminu

Załącznik nr 1:       Upoważnienie do korzystania z Laboratorium Mikroskopowego

Załącznik nr 2:       Dziennik Laboratorium Mikroskopowego

Załącznik nr 3:       Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu korzystania z Laboratorium Mikroskopowego oraz o odbyciu szkolenia w zakresie obsługi udostępnianej aparatury

Załącznik nr 4:      Przetwarzanie danych osobowych, monitoring wizyjny w ECEG oraz klauzula zgody

04

01

01

01

01

04

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja