Zintegrowany kompleks Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej oferuje blisko 6,5 tysiąca metrów kwadratowych klimatyzowanej i nowoczesnej powierzchni, laboratoriów, wnętrz konferencyjnych wraz z miejscami pobytowymi i stałym dostępem do Internetu.

Składający się z pięciu dwukondygnacyjnych budynków - nowoczesny i przestronny obiekt - stanowi doskonałą bazę szkoleniowo-konferencyjną. Przestronny układ, w pełni wyposażonych, sal audytoryjnych i dydaktycznych wraz z bazą hotelową dostosowane są do współczesnych wymogów użytkowych. Tym samym ECEG jest doskonałą bazą dla instytucji i organizacji poszukujących odpowiedniego miejsca do realizacji swoich przedsięwzięć.

W skład centrum wchodzą następujące budynki:
 • Budynek główny (A)
 • Budynek laboratoryjno-dydaktyczny (B)
 • Budynek pobytowy dla kadry i gości ośrodka (C)
 • Budynek pobytowy dla studentów (D)
 • Budynek pobytowy dla studentów (E)

Obiekt dostępny przez cały rok, spełnia funkcje:
 • dydaktyczno-laboratoryjną,
 • badawczo-rozwojową,
 • funkcję pobytową dla użytkowników infrastruktury – uczniów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz gości Centrum w rozumieniu współpracujących zespołów badawczych z innych ośrodków oraz gości uczestniczących w konferencjach i panelach naukowych.
W budynku głównym (A) usytuowana jest niezwykle efektowna, osadzona w blokach skalnych sala audytoryjna z 240 miejscami konferencyjnymi wraz z reżyserką, wyposażoną w nowoczesną technikę konferencyjną ze sterowanym dotykowym panelem, umożliwiającym centralne zarządzanie aparaturą multimedialną, nagłośnieniem i oświetleniem auli oraz realizację tłumaczeń symultanicznych. W ramach obiektu dostępne jest również przestronne zaplecze socjalne ze stołówką i recepcją.

W budynku obok (B), zwanym laboratoryjnym, znajduje się kameralna 60-osobowa sala konferencyjna, wyposażona w sprzęt multimedialny oraz profesjonalne nagłośnienie. Jej układ umożliwia równoległą pracę w grupach z możliwością podziału przestrzeni na trzy mniejsze sale i konfigurację ustawień stołów i krzeseł. Natomiast pracownie dydaktycznelaboratoryjne w tym chemiczne, mikroskopowe, komputerowe, geofizyczne, kartowania geologicznego i  hydrogeologiczne stanowią bazę naukowo–badawczą umożliwiającą korzystanie z technik badawczych i szkoleniowych na najwyższym poziomie.

Trzy pozostałe (C-E) - to budynki pobytowe, z czego dwa to moduły dla studentów oraz jeden o podwyższonym standardzie dedykowany dla gości ośrodka i kadry. W sumie to 170 miejsc hotelowych wraz z salami warsztatowymi wyposażonymi na potrzeby kursów, szkoleń, wycieczek oraz jako zaplecze dla organizowanych konferencji.

Dla użytkowników centrum przewidziano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na terenie ośrodka. Łącznie na terenie inwestycji zaprojektowano 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsca dla autokarów.

Budynki oraz otoczenie zewnętrzne centrum są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

REGULAMIN
POBYTU W EUROPEJSKIM CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ (ECEG)

Administracja Centrum zwraca się z prośbą o przestrzeganie niniejszego regulaminu, co pozwoli na zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Centrum.

           §1

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 12:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Za Gościa centrum uważa się każdą osobę zatrzymującą się w Centrum, która zawarła umowę o świadczenie usług lub wniosła rzeczy, co pozwala domniemywać, że zamierza zawrzeć umowę z ECEG.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w ECEG w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.

  §2
 1. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Administracji ECEG do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju. 
 2. W miarę możliwości, pobyt zostanie przedłużony. 

  §3
 1. Gość ECEG nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 2. Osoby niezameldowane w ECEG mogą przebywać w pokoju wyłącznie od godz. 7:00 do godz. 22:00. W przypadku odbywanych kursów studenckich odwiedziny możliwe są tylko w godz. 8:00 – 21:00, po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu zgody Kierownika kursu. W przypadku stwierdzenia obecności osób z poza kursu odpowiedzialność za ten fakt spada na osoby odwiedzane. Konsekwencją jest usunięcie z bazy kursu. Goście studentów podczas kursów studenckich, wykupujący nocleg w ECEG muszą uzyskać zgodę Kierownika kursu.
 3. ECEG może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu ECEG lub Gości, pracowników ECEG lub innych osób przebywających w ECEG, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości, lub funkcjonowanie obiektu. ECEG może odmówić także świadczenia usług Gościom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających.
 4. W ECEG mogą przebywać zwierzęta domowe na zasadach określonych w Regulaminie pobytu ze zwierzętami.

  §4
 1. ECEG świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w Administracji, co pozwoli na natychmiastową reakcję.
 2. ECEG zapewnia:
  • warunki pełnego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy danych osobowych
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń przed i po pobycie lub podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę
  • sprawną pod względem technicznym obsługę (w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, dołożymy starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób wyeliminować niedogodności)

  §5
 1. Gość powinien zawiadomić Administrację o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Odpowiedzialność ECEG z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Administracji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami). ECEG odmawia przyjęcia rzeczy, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w stosunku do wielkości lub standardu obiektu mają zbyt dużą wartość bądź zajmują dużo miejsca.
 3. ECEG może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Po wymeldowaniu Gość powinien oddać kartę do Administracji. ECEG zastrzega sobie prawo naliczenia jednorazowej opłaty w wysokości 50 zł zgubienie lub zniszczenie karty. 

  §6
 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ECEG nie może zakłócać pobytu innych osób. ECEG może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. W przypadku powtarzającego się uciążliwego zachowania, ECEG może zawiadomić o nim policję.
 4. W ECEG zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości ECEG. Dane z monitoringu są przechowywane przez 10 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
 5. Kategorycznie zabrania się podchodzenia do ścian kamieniołomu, wspinania się na nie oraz zbliżania się do krawędzi urwiska. Grozi to trwałym kalectwem lub śmiercią.
 6. Teren kamieniołomu objęty jest rezerwatem przyrody i obowiązują w nim przepisy dotyczące rezerwatów. Poruszanie się po rezerwacie możliwe jest tylko wytyczonymi ścieżkami.

  §7
 1. Gość centrum ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ECEG, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Gość powinien zawiadomić Administrację o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Spis i cennik wyposażenia jest do wglądu w Administracji.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach palących się świec, własnych grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, które nie stanowią wyposażenia pokoju. W przypadku niezastosowania się Gościa do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, skutkującego uruchomieniem alarmu przeciwpożarowego lub interwencją straży pożarnej, ECEG zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami uruchomienia alarmu lub interwencji straży pożarnej oraz innymi kosztami operacyjnymi, według obowiązujących cenników straży pożarnej lub dostawcy systemu przeciwpożarowego.
 5. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowymi zabrudzeniami wynosi 100 zł. Wyżej wymieniona kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa. 
 6. Palenie na terenie obiektu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. W przypadku złamania zasad regulaminu obowiązuje opłata 250 zł.Strefy palenia wyznaczone są przy wyjściach tylnych budynków C/D/E, w strefie ogniska oraz w strefie widowni przy boisku.
 7. Przyrządzanie posiłków możliwe jest tylko na terenie jadalni.
 8. W pokojach hotelowych zamontowane są ograniczniki mocy do 1000 W. Ingerencja w ustawienia ogranicznika skutkuje opłatą, która wynosi 100 zł, a w przypadku odbywanych kursów studenckich dodatkowo usunięciem z bazy kursu.
 9. Na terenie ECEG zabronione jest spożywanie oraz przebywanie w stanie po spożyciu alkoholu lub/i innych środków odurzających.

  §8 
 1. Parking jest niestrzeżony, bezpłatny.
 2. Administracja ECEG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 3. Administracja ECEG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone ECEG oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 5. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje kierujący pojazdem lub inna osoba, która spowodowała te koszty.

  §9 

Przedmioty osobistego użytku, pozostawione po wyjeździe w pokoju hotelowym, będą odesłane na życzenie Gościa na jego koszt i wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, ECEG przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. ECEG nie przechowuje artykułów spożywczych.

          §10 

Niniejszy regulamin został sformułowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny.

 

REGULAMIN POBYTU W ECEG - DO POBRANIA

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI
W EUROPEJSKIM CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ (ECEG)

           §1   Warunki przyjęcia

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenieprzyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji.
 2. W ECEG mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. ECEG w szczególności maprawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne,w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki,Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog,Anatoliankarabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie MinistraSpraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu raspsów uznawanych za agresywne).
 3. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnićwolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.
 4. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem Administracja ECEG może odmówićzakwaterowania.
 5. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia zaktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
 6. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających naterenie hotelu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierzątagresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
 7. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę- w zależności od gatunku zwierzęcia.
 8. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Centrum, ale w szczególnościzabrania się wprowadzania zwierząt do jadalni, do budynku laboratorium „B” oraz do Sali Klubowej w budynku „C”.

  §2   Opłata
 1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 50 zł za dobę. 

  §3   Hałas i zakłócenia
 1. Zwierzę przebywające na terenie ECEG nie może przeszkadzać innym Gościomprzebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawiahałasu w szczególności w nocy.
 2. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości,zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.
 3. W przypadku, gdy pracownicy ECEG będą mieli uzasadnione podejrzenia, żepozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie,bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Administracja ECEG będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu.Gdy kontakt będzie niemożliwy, ECEG zastrzega sobie możliwość wejścia personelu dopokoju gościa równieżz ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z ECEG. Wszystkiekoszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

  §4    Higiena i czystość
 1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim - w pokoju, częściachogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym ECEG. Prosimy o sprzątanie poswoim pupilu.
 2. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.
 3. Zwierzęta mogą korzystać z przestrzeni w środku ECEG, jak równieżna zewnątrz.
 4. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przezpsy na terenie oraz w otoczeniu ECEG.
 5. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowejtorby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika ECEG.
 6. Sprzątanie w pokojach po pobycie gościa, w którym przebywało zwierzę odbywa się wyłącznie podczas
 7. obecności właściciela. Prosimy o kontakt z Administracją w celu ustalenia godzin sprzątania.

  §5   Odpowiedzialność
 1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczeniaspowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkichuszkodzeń.
 2. Wszystkie szkody w mieniu ECEG bądź mieniu innych gości spowodowane przezzwierzęta będą wyceniane przez Administrację ECEG, a ich kosztami będą obciążeniwłaściciele zwierząt.
 3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie ECEG.
 4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądźosoby upoważnionej.

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI - DO POBRANIA