Image is not available
Image is not available
Slider
Zintegrowany kompleks Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej oferuje blisko 6,5 tysiąca metrów kwadratowych nowoczesnych powierzchni, laboratoriów oraz wnętrz konferencyjnych wraz z miejscami pobytowymi.

Składający się z pięciu dwukondygnacyjnych budynków - nowoczesny i przestronny obiekt - stanowi doskonałą bazę szkoleniowo-konferencyjną. Przestronny układ, w pełni wyposażonych, sal audytoryjnych i dydaktycznych wraz z bazą hotelową dostosowane są do współczesnych wymogów użytkowych. Tym samym ECEG jest doskonałą bazą dla instytucji i organizacji poszukujących odpowiedniego miejsca do realizacji swoich przedsięwzięć.

W skład centrum wchodzą następujące budynki:
 • Budynek główny (A)
 • Budynek laboratoryjno-dydaktyczny (B)
 • Budynek pobytowy dla kadry i gości ośrodka (C)
 • Budynek pobytowy dla studentów (D)
 • Budynek pobytowy dla studentów (E)

Obiekt dostępny przez cały rok, spełnia funkcje:
 • dydaktyczno-laboratoryjną,
 • badawczo-rozwojową,
 • funkcję pobytową dla użytkowników infrastruktury – uczniów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz gości Centrum w rozumieniu współpracujących zespołów badawczych z innych ośrodków oraz gości uczestniczących w konferencjach i panelach naukowych.
W budynku głównym (A) usytuowana jest niezwykle efektowna, osadzona w blokach skalnych sala audytoryjna z 240 miejscami konferencyjnymi wraz z reżyserką, wyposażoną w nowoczesną technikę konferencyjną ze sterowanym dotykowym panelem, umożliwiającym centralne zarządzanie aparaturą multimedialną, nagłośnieniem i oświetleniem auli oraz realizację tłumaczeń symultanicznych. W ramach obiektu dostępne jest również przestronne zaplecze socjalne ze stołówką i recepcją.

W budynku obok (B), zwanym laboratoryjnym, znajduje się kameralna 60-osobowa sala konferencyjna, wyposażona w sprzęt multimedialny oraz profesjonalne nagłośnienie. Jej układ umożliwia równoległą pracę w grupach z możliwością podziału przestrzeni na trzy mniejsze sale i konfigurację ustawień stołów i krzeseł. Natomiast pracownie dydaktyczne i laboratoryjne w tym chemiczne, mikroskopowe, komputerowe, geofizyczne, kartowania geologicznego i  hydrogeologiczne stanowią bazę naukowo–badawczą umożliwiającą korzystanie z technik badawczych i szkoleniowych na najwyższym poziomie.

Trzy pozostałe (C-E) - to budynki pobytowe, z czego dwa to moduły dla studentów oraz jeden o podwyższonym standardzie dedykowany dla gości ośrodka i kadry. W sumie to 170 miejsc hotelowych wraz z salami warsztatowymi wyposażonymi na potrzeby kursów, szkoleń, wycieczek oraz jako zaplecze dla organizowanych konferencji.

Dla użytkowników centrum przewidziano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych na terenie ośrodka. Łącznie na terenie inwestycji zaprojektowano 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsca dla autokarów.

Budynki oraz otoczenie zewnętrzne centrum są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

REGULAMIN POBYTU
  W EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ (ECEG)

                          Administracja ECEG zwraca się z prośbą o przestrzeganie niniejszego Regulaminu, co pozwoli na zapewnienie          Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu                

                                                                                                       §1

 1. Za Gościa ECEG uważa się każdą osobę zatrzymującą się w ECEG, która zawarła umowę o świadczenie usług lub wniosła rzeczy do niej należące, co pozwala domniemywać, że zamierza zawrzeć umowę z ECEG.
 2. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od 14:00 do 10:00 dnia następnego.
 3. Administracja ECEG zastrzega sobie prawo do skrócenia doby hotelowej, o czym poinformuje Gości bezpośrednio lub za pośrednictwem organizatora pobytu grupowego.
 4. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w ECEG w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
                                                                                               §2
 1. Życzenie przedłużenia pobytu na kolejną dobę należy zgłosić w Administracji ECEG do godz. 10:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju. 
 2. W miarę możliwości pobyt zostanie przedłużony.

                                                                                                      §3
 1. Gość ECEG nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 2. Osoby niezameldowane w ECEG mogą przebywać w pokoju wyłącznie od godz. 7:00 do godz. 22:00 z wyłączeniem kursów studenckich Wydziału Geologii UW .
 3. Warunki przyjmowania gości i odwiedzin uczestników kursów studenckich określają odpowiednie regulaminy kursów.
 4. W czasie odbywanych kursów studenckich Wydziału Geologii UW odwiedziny osób niezameldowanych w ECEG możliwe są tylko w godz. 8:00-21:00 (chyba że regulamin kursu mówi inaczej) po uzyskaniu zgody Kierownika kursu. W przypadku stwierdzenia obecności osób spoza kursu odpowiedzialność za ten fakt ponoszą osoby odwiedzane. Konsekwencją jest usunięcie osoby odwiedzanej (studenta) z ECEG.
 5. ECEG może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pobytu, wyrządzając szkodę w mieniu ECEG lub Gości, pracowników ECEG lub innych osób przebywających w ECEG, albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gości, lub funkcjonowanie obiektu. ECEG może odmówić także świadczenia usług Gościom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. W ECEG mogą przebywać zwierzęta domowe na zasadach określonych w Regulaminie pobytu ze zwierzętami.

                                                                                               §4
 1. ECEG świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości usług ECEG prosi o niezwłoczne zgłoszenie ich w Administracji ECEG, co pozwoli na natychmiastową reakcję.
 2. ECEG zapewnia:
  1. warunki pełnego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy danych osobowych,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń przed i po pobycie lub podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę,
  5. sprawną pod względem technicznym obsługę (w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, ECEG dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób wyeliminować niedogodności).

                                                                                       §5
 1. Gość powinien zawiadomić Administrację o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Odpowiedzialność ECEG z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Administracji. W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1990 r., Nr 64, 378).  ECEG odmawia przyjęcia w depozyt rzeczy, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo w stosunku do wielkości lub standardu ECEG mają zbyt dużą wartość bądź zajmują dużo miejsca.
 3. ECEG może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien. Po wymeldowaniu Gość powinien zwrócić kartę dostępu do pokoju wraz ze smyczą i holderem do Recepcji ECEG.
 5. ECEG zastrzega sobie prawo naliczenia jednorazowej opłaty w wysokości 100 zł za zgubienie lub zniszczenie karty.
                                                                                                §6
 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ECEG nie może zakłócać pobytu innych osób. ECEG może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. W przypadku powtarzającego się uciążliwego zachowania Gości i osób korzystających z usług ECEG, ECEG może zawiadomić policję.
 4. W ECEG zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring wizyjny służy poprawie bezpieczeństwa gości ECEG. Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez 10 dni. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać w Administracji ECEG.
 5. Zabrania się wchodzenia/wychodzenia z pokoi przez okna pod karą
 6. Kategorycznie zabrania się podchodzenia do ścian kamieniołomu, wspinania się na nie oraz zbliżania się do krawędzi urwiska. Grozi to trwałym kalectwem lub śmiercią.
 7. Teren kamieniołomu objęty jest rezerwatem przyrody i obowiązują w nim przepisy dotyczące rezerwatów. Poruszanie się po rezerwacie możliwe jest tylko wytyczonymi ścieżkami.

                                                                                                §7
 1. Gość ECEG ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych należących i znajdujących się na terenie ECEG, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób/gości.
 2. Spis i cennik wyposażenia jest do wglądu w Administracji ECEG.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach palących się świec, własnych grzałek, żelazek elektrycznych, czajników elektrycznych, tosterów itp. oraz innych urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, które nie stanowią wyposażenia pokoju. W przypadku niezastosowania się Gościa do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, skutkującego uruchomieniem alarmu przeciwpożarowego lub interwencją straży pożarnej, ECEG zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami uruchomienia alarmu lub interwencji straży pożarnej oraz innymi kosztami operacyjnymi, według obowiązujących cenników straży pożarnej lub dostawcy systemu przeciwpożarowego.
 4. Palenie na terenie obiektu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach. Strefy palenia wyznaczone są przy wyjściach tylnych budynków C/D/E, w strefie ogniska oraz w strefie widowni przy boisku. W przypadku złamania zasad regulaminu w odniesieniu do zasad palenia obowiązuje opłata 250 zł.
 5. Przyrządzanie posiłków możliwe jest tylko na terenie jadalni.
 6. W pokojach hotelowych, w gniazdkach zamontowane są ograniczniki mocy do 1000 W. Ingerencja w ustawienia ogranicznika skutkuje poniesieniem przez Gościa opłaty, która wynosi 100 zł, a w przypadku odbywanych kursów studenckich dodatkowo usunięciem z bazy kursu.
 7. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowymi zabrudzeniami wynosi 150 zł. Wyżej wymieniona kwota zostanie doliczona do rachunku Gościa. 
 8. Na terenie ECEG spożywanie alkoholu jest regulowane zasadami i regulacjami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

                                                                                               §8
 1. Parking, znajdujący się na terenie ECEG jest niestrzeżony, bezpłatny.
 2. Administracja ECEG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach lub na parkingu.
 3. Administracja ECEG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na parkingu ECEG, z włączeniem szkód wyrządzonych osobom.
 5. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu w zakresie korzystania z parkingu ECEG obciążony zostaje kierujący pojazdem lub inna osoba, która spowodowała szkody.

                                                                                                §9
 1. Administracja ECEG nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i dobra materialne, pozostawione w pokoju pobytowym lub innych pomieszczeniach ECEG.
 2. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione po wyjeździe w pokoju hotelowym, będą odesłane na życzenie Gościa na jego koszt i wskazany adres.
 3. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, ECEG przechowa te przedmioty przez 3 miesiące od dnia wyjazdu Gościa. ECEG nie przechowuje artykułów spożywczych.

                                                                                              §10
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN POBYTU W ECEG - DO POBRANIA

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT

W EUROPEJSKIM CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ (ECEG)

 

§ 1 Warunki przyjęcia

 1. Podczas dokonywania rezerwacji w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany o podanie gatunku/rasy. ECEG zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, których gatunki/rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.
 2. Do ECEG przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie).
 3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem Posiadacza przez cały czas pobytu na terenie ECEG i nie może zakłócać pobytu innych Gości.
 4. Poza pokojami ECEG zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i pozostawać pod opieką Posiadacza. W szczególnych przypadkach, związanych z obawą o bezpieczeństwo innych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie ECEG, Kierownik ECEG może nakazać założenie zwierzęciu kagańca lub zastosowanie innego zabezpieczenia.
 5. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest posiadać własne posłanie/klatkę/terrarium dla zwierzęcia oraz miski i poidła oraz pożywienie.
 6. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt do niektórych pomieszczeń ECEG (informacji w tym zakresie udziela Kierownik ECEG).

§ 2 Opłata

Wysokość opłaty za pobyt zwierząt w ECEG jest zawarta w Cenniku zakwaterowania w ECEG.

 

§ 3 Higiena i czystość

 1. Posiadacz zwierzęcia odpowiada za czystość związaną z obecnością zwierzęcia w pokoju, częściach ogólnodostępnych ECEG oraz na terenie zewnętrznym ECEG.
 2. Zabrania się wykorzystywania hotelowych ręczników i bielizny pościelowej dla potrzeb zwierząt, wchodzenia zwierząt na łóżka oraz – w przypadku psów – załatwiania potrzeb fizjologicznych w pokoju.
 3. Właściciele kotów są zobowiązani posiadać kuwetę z odpowiednim wsadem (piasek, żwirek, trociny) i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika ECEG.
 4. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1-3 dotyczące usuwania wyściółki z klatek/terrariów dotyczą Posiadaczy innych zwierząt.

§ 4 Odpowiedzialność

 1. Posiadacz zwierzęcia odpowiada materialnie za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.
 2. Wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta w mieniu ECEG będą wyceniane przez Administrację ECEG.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT - DO POBRANIA

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja