Image is not available
Image is not available
Slider

Laboratorium geofizyczne

ZOBACZ LABORATORIA ECEG

Laboratorium zapewnia możliwość prowadzenia profesjonalnych badań paleomagnetycznych, których celem jest rekonstrukcja kierunków pola magnetycznego Ziemi oraz datowanie tych kierunków na podstawie pomiaru właściwości magnetycznych w sukcesjach skalnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszej oferty naukowo-badawczej lub jesteś zainteresowany cenową ofertą korzystania z laboratoriów prosimy o kontakt z przedstawicielem Centrum Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ⇒ ZADZWOŃ

Wyposażenie i aparatura dostępna w ramach laboratorium:
 • Klatka Helmholtza
 • Piec Magnetic Measurements skalnych
 • Tomografia elekrtooporowa /ABEM/
 • Magnetometr rotacyjny /AGICO/
 • Demagnetyzer polem zmiennym
 • Magneśnica bezhisterezowa
 • Magneśnica impulsowa
 • Mostek magnetyczny 3- częstotliwościowy /MFKA1/
 • Georadar /MALA/
 • Spektrometr gamma
 • Przenośny mostek magnetyczny

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z PRACOWNI MAGNETYCZNEJ I PRZENOŚNEJ APARATURY POMIAROWEJ LABORATORIUM GEOFIZYCZNEGO EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z Laboratorium Geofizycznego Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach w zakresie badań magnetycznych w Pracowni Magnetycznej oraz z wykorzystaniem Przenośnej Aparatury Pomiarowej.
 2. Ilekroć jest mowa w regulaminie o:
  1. Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (w skrócie ECEG) – należy przez to rozumieć obiekt znajdujący się w Korzecku 1C, 26-060 Chęciny, przeznaczony do prowadzenia działalności badawczej, badawczo-rozwojowej i edukacyjnej w naukach geologicznych i pokrewnych;
  2. Pracowni Magnetycznej – należy przez to rozumieć pracownię wraz ze znajdującą się w niej stacjonarną aparaturą badawczą wymienioną w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
  3. Przenośnej Aparaturze Pomiarowej – należy przez to rozumieć aparaty pomiarowe mające własne zasilanie i przewidziane do użytkowania poza Pracownią Magnetyczną wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
  4. Kierowniku ECEG – należy przez to rozumieć kierownika Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej;
  5. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z Uniwersytetem Warszawskim w stosunku pracy i zatrudnioną na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym, badawczo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym;
  6. Studencie - należy przez to rozumieć studentów 1, 2 i 3 stopnia Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa;
  7. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę (Pracownika, Studenta oraz osobę spoza Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), która otrzymała indywidualne upoważnienie do korzystania z Pracowni Magnetycznej i Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego;
  8. Opiekunie aparatury – należy przez to rozumieć Pracownika Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnionego do nadzorowania prowadzonych badań, podejmowania podstawowych napraw serwisowych oraz do szkolenia użytkowników w zakresie obsługi aparatury w Pracowni Magnetycznej i Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego;
  9. Karcie zbliżeniowej – należy przez to rozumieć kartę umożliwiającą dostęp do Pracowni Magnetycznej Laboratorium Geofizycznego.
  10. Aparaturze - należy przez to rozumieć aparaturę w Pracowni Magnetycznej i Przenośną Aparaturę Pomiarową Laboratorium Geofizycznego.
 1. Przy publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem aparatury badawczej ECEG należy w publikacji zamieścić informację o wykonaniu prac w Laboratorium Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Laboratory of the European Centre for Geological Education, Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland).

 

§ 2 Organizacja pracy

 1. Pracownia Magnetyczna i Przenośna Aparatura Pomiarowa Laboratorium Geofizycznego są przeznaczone do realizacji:
  1. badań w projektach badawczych i badawczo–rozwojowych,
  2. zajęć dydaktycznych,
  3. prac dyplomowych Studentów,
  4. zajęć edukacyjnych,
  5. bieżącej działalności związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem ECEG, w tym działalności komercyjnej.
 2. Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Pracowni Magnetycznej oraz Przenośna Aparatura Pomiarowa Laboratorium Geofizycznego może być wykorzystywany przez Pracowników, Studentów oraz innych Użytkowników spoza Wydziału Geologii UW.
 3. Korzystanie z Pracowni Magnetycznej oraz Przenośnej Aparatury Pomiarowej w sytuacji kiedy jest wykorzystywana w pomieszczeniach laboratoryjnych ECEG oraz wypożyczenie poza ECEG Przenośnej Aparatury Pomiarowej jest możliwe w godzinach pracy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ECEG.
 4. Osobą odpowiedzialną za Pracownię Magnetyczną i Przenośną Aparaturę Pomiarową Laboratorium Geofizycznego jest Kierownik ECEG.
 5. Upoważnienia do korzystania z Pracowni Magnetycznej i Przenośnej Aparatury Pomiarowej udziela Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury. Warunkiem uzyskania upoważnienia jest odbycie przez Użytkownika szkolenia w zakresie obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Pracowni Magnetycznej i obsługi Przenośnej Aparatury Pomiarowej. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu będącego na wyposażeniu Pracowni Magnetycznej oraz obsługi Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego przeprowadza Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury.
 7. Opiekuna aparatury powołuje i odwołuje Kierownik ECEG.
 8. Wszelkie manipulacje przy aparaturze stacjonarnej i aparaturze przenośnej wykraczające poza zakres czynności związanych z prowadzeniem badań pozostają wyłącznie w gestii Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury oraz wykwalifikowanych techników serwisu. Jedynie Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych, w tym podłączania i konfiguracji urządzeń, czyszczenia, kalibracji, demontażu obudowy i wymiany uszkodzonych elementów urządzeń w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi aparatury.
 9. Harmonogram pracy Pracowni Magnetycznej oraz ewentualne wykorzystanie poszczególnych urządzeń oraz harmonogram wypożyczeń Przenośnej Aparatury Pomiarowej ustala Kierownik ECEG. W przypadku braku wytycznych Kierownika ECEG, o harmonogramie wykorzystania może zadecydować Opiekun aparatury. Przy ustalaniu harmonogramu priorytet uzyskują projekty badawcze i badawczo-rozwojowe prowadzone przez Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej i Wydział Geologii UW. Sprawy sporne rozstrzyga Kierownik ECEG.
 10. Pracownicy mogą korzystać z Pracowni Magnetycznej lub Przenośnej Aparatury Pomiarowej samodzielnie za wiedzą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, po odbyciu szkolenia oraz po dokonaniu wpisu w Dzienniku Pracowni Magnetycznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu lub po wypełnieniu rewersu wypożyczenia Przenośnej Aparatury Pomiarowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu, i dokonaniu wpisu w Dzienniku wykorzystania Przenośnej Aparatury Pomiarowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 5.
 11. Studenci 1 i 2 stopnia w trakcie zajęć dydaktycznych i kursów terenowych mogą korzystać z Pracowni Magnetycznej lub Przenośnej Aparatury Pomiarowej pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, lub Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne, który zobowiązany jest do dokonania wpisu w Dzienniku Pracowni przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac lub do wypełnienia rewersu wypożyczenia Przenośnej Aparatury Pomiarowej i dokonaniu wpisu w Dzienniku wykorzystania Przenośnej Aparatury Pomiarowej.
 12. Studenci wykonujący w Pracowni Magnetycznej lub z użyciem Przenośnej Aparatury Pomiarowej zadania poza zajęciami dydaktycznymi i kursami terenowymi mogą korzystać z Pracowni Magnetycznej lub Przenośnej Aparatury Pomiarowej pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Pracowni Magnetycznej lub po wypełnieniu rewersu wypożyczenia Przenośnej Aparatury Pomiarowej i dokonaniu wpisu w Dzienniku wykorzystania Przenośnej Aparatury Pomiarowej.
 13. Użytkownicy spoza Wydziału Geologii UW mogą korzystać z Pracowni Magnetycznej lub Przenośnej Aparatury Pomiarowej pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Pracowni Magnetycznej lub po wypełnieniu rewersu wypożyczenia Przenośnej Aparatury Pomiarowej i dokonaniu wpisu w Dzienniku wykorzystania Przenośnej Aparatury Pomiarowej.
 14. Przenośna Aparatura Pomiarowa jest pobierana jest przez Użytkowników po wypełnieniu rewersu wypożyczenia Zwracany sprzęt podlega oględzinom.
 15. Pracownia Magnetyczna jest chroniona systemem elektronicznym. Kartę zbliżeniową umożliwiającą dostęp do Pracowni Magnetycznej mogą pobierać tylko osoby upoważnione przez Kierownika ECEG do korzystania z Pracowni Magnetycznej.
 16. Każdy Użytkownik Pracowni Magnetycznej lub Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego jest zobowiązany:
  1. odbyć szkolenie w zakresie obsługi aparatury stanowiącej wyposażenie Pracowni Magnetycznej i w zakresie obsługi Przenośnej Aparatury Pomiarowej (wykaz aparatury znajduje się w Załączniku 1 do Regulaminu) oraz uzyskać od Kierownika ECEG upoważnienie do korzystania z ww. Pracowni lub Aparatury;
  2. zaznajomić się z Regulaminem korzystania z Pracowni Magnetycznej i Przenośnej Aparatury Pomiarowej oraz ogólnymi zasadami BHP;
  3. podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz o odbyciu szkolenia w zakresie obsługi udostępnianej aparatury, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu;
  4. w przypadku prowadzenia badań w Pracowni Magnetycznej dokonywać wpisów w Dzienniku Pracowni Magnetycznej;
  5. w przypadku potrzeby skorzystania z Przenośnej Aparatury Pomiarowej wypełnić rewers, i dokonać wpisu w Dzienniku wykorzystania Przenośnej Aparatury Pomiarowej;
  6. przestrzegać przepisów niniejszego Regulaminu i zasad BHP.
 1. Użytkownik (Pracownik, Student, Użytkownik spoza Wydziału Geologii UW) ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem Regulaminu i zasad BHP.
 2. Po zakończeniu prac w Pracowni Magnetycznej oraz po zakończeniu badań z wykorzystaniem Przenośnej Aparatury Pomiarowej Użytkownik (Pracownik, Student, Użytkownik spoza Wydziału Geologii UW) jest zobowiązany do dokonania wpisu w Dzienniku Pracowni Magnetycznej z określeniem liczby wykonanych oznaczeń oraz liczby godzin pracy lub w Dzienniku wykorzystania Przenośnej Aparatury Pomiarowej z określeniem długości czasu (liczby dni) wypożyczenia.
 3. Opłaty związane z użytkowaniem Pracowni Magnetycznej i wypożyczeniem Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego są określone w Cenniku ECEG. W przypadku Pracowni Magnetycznej opłaty będą naliczane w oparciu o rejestr w Dzienniku Pracowni, w przypadku Przenośnej Aparatury Pomiarowej na podstawie długości okresu wypożyczenia.
 4. W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programem studiów dla studentów Wydziału Geologii UW korzystanie z Pracowni Magnetycznej i Przenośnej Aparatury Pomiarowej jest bezpłatne.

 

§ 3 Zasady BHP

 • Zasady pracy w Pracowni Magnetycznej Laboratorium Geofizycznego
 1. Osoby przebywające w Pracowni Magnetycznej obowiązane są zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo zgromadzonego w nim sprzętu.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan urządzeń stanowiących wyposażenie Pracowni Magnetycznej, a wszelkie braki, uszkodzenia lub nieprawidłowości zgłosić niezwłocznie Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury lub Pracownikowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne.
 3. Zabrania się Użytkownikom samodzielnego przemieszczania aparatury badawczej, odłączania lub przyłączania kabli, otwierania obudowy, demontażu elementów wymiennych aparatury bez zgody Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury.
 4. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad podanych w Instrukcji obsługi każdego urządzenia i przyrządu. Brak Instrukcji obsługi należy zgłosić Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury.
 5. Użytkownik powinien dostosować się do poleceń Kierownika ECEG i Opiekuna aparatury w zakresie sposobu obsługi urządzeń, rodzaju możliwych do badania próbek oraz czasu dostępu do urządzeń, w tym momentu zaprzestania korzystania z urządzeń oraz opuszczenia laboratorium.
 6. W czasie pracy należy utrzymywać czystość na stanowisku pracy. Urządzenia powinny pozostawać suche.
 7. Przygotowanie próbek (docinanie próbek miękkich, suszenie oraz klejenie) może się odbywać jedynie na przeznaczonym do tego stanowisku.
 8. W Pracowni Magnetycznej zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.
 9. Osoby przebywające w Pracowni Magnetycznej zobowiązane są do stosowania odpowiedniego obuwia, zabrania się przebywania boso, w klapkach lub sandałach.
 10. Bezwzględnie zabrania się używania w Pracowni Magnetycznej ognia.
 11. Obowiązuje zakaz wnoszenia do Pracowni Magnetycznej silnych magnesów trwałych oraz cewek indukcyjnych o indukcji magnetycznej powyżej 100 mT.
 12. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu oraz świadomych lub nieodpowiedzialnych działań prowadzących do trwałego uszkodzenia aparatury Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za zniszczony sprzęt i powstałe uszkodzenia.
 • Zasady korzystania z Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego
 1. Przenośna Aparatura Pomiarowa Laboratorium Geofizycznego może być wykorzystywana w budynku laboratoryjnym (budynek B) Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w miejscu wskazanym przez Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury na zasadach ogólnych korzystania z aparatury Pracowni Magnetycznej, zgodnie z § 3A, lub w terenie poza ECEG.
 2. Wykorzystanie Przenośnej Aparatury Pomiarowej poza budynkiem laboratoryjnym ECEG (budynkiem B) jest możliwe za zgodą Kierownika ECEG.
 3. Przenośna Aparatura Pomiarowa znajdująca się w Laboratorium Geofizycznym pobierana jest przez Użytkowników na podstawie rewersu wypożyczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Zwracany sprzęt podlega oględzinom.
 4. W okresie wypożyczenia za Przenośną Aparaturę Pomiarową odpowiada Użytkownik i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za sprzęt. Sprzęt należy zwrócić w stanie niepogorszonym. W przypadku świadomych lub nieodpowiedzialnych działań prowadzących do trwałego uszkodzenia aparatury Użytkownik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
 5. Wszelkie pomiary w terenie z wykorzystaniem Przenośnej Aparatury Pomiarowej należy wykonywać z zastosowaniem niezbędnych środków ochrony indywidualnej.
 6. Miejscem przechowywania Przenośnej Aparatury Pomiarowej jest pomieszczenie B05 w budynku laboratoryjnym ECEG.

 

§ 4 Procedury badawcze w Pracowni Magnetycznej

 1. W chwili rozpoczęcia pomiarów Użytkownik powinien zawsze sprawdzić jakie parametry urządzeń są ustawione (częstotliwość, natężenie pola magnetycznego, temperatura, typ uchwytu) i odpowiednio je dostosować do swoich potrzeb.
 2. Użytkownik może przeprowadzać kalibrację urządzeń przy pomocy próbek kalibracyjnych oraz wykonywać pomiar kalibracyjny uchwytu, w zależności od potrzeb.
 3. Użytkownik może wymieniać uchwyty w urządzeniach pomiarowych, przy zachowaniu ostrożności i procedur producenta.
 4. Nietypowe zachowanie urządzeń, w tym duże odchylenia wartości parametrów kalibracyjnych, należy niezwłocznie zgłosić Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury.
 5. Uszkodzenie mechaniczne któregokolwiek z elementów aparatury należy niezwłocznie zgłosić Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury i zaprzestać dalszych pomiarów na takim stanowisku.
 6. W przypadku próbek, które mogą się rozpaść w trakcie pomiaru lub próbek, które mogą zanieczyścić urządzenia, należy stosować pojemniki na próbki lub opakować próbki w folię plastikową.
 7. Próbki mokre lub wilgotne nie mogą pozostawać w bezpośrednim kontakcie z urządzeniem.
 8. Do procedur z zastosowaniem wysokiej temperatury należy używać pojemników do tego przystosowanych. W przypadku podejrzenia, że materiał może być palny (np. ze względu na bardzo dużą zawartość materii organicznej) należy się najpierw upewnić eksperymentalnie o niepalności próbek. Przy każdym typie próbek należy sprawdzić eksperymentalnie ilość powstającego dymu.
 9. Przed rozpoczęciem badania próbek nietypowych, mogących prowadzić do zagrożenia zdrowia lub uszkodzenia urządzeń (próbek bardzo brudzących, palnych, żrących, radioaktywnych) należy się skonsultować z Kierownikiem ECEG lub Opiekunem aparatury.
 10. Po zakończeniu pomiarów należy zachować wyniki na własnych nośnikach danych, a urządzenia pomiarowe wyłączyć. Po zakończeniu pomiarów należy uporządkować stanowisko pracy.
 11. Każde wykorzystanie Pracowni Magnetycznej powinno być odnotowane w Dzienniku Pracowni Magnetycznej Laboratorium Geofizycznego, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI MAGNETYCZNEJ I PRZENOŚNEJ APARATURY POMIAROWEJ LABORATORIUM GEOFIZYCZNEGO - DO POBRANIA

 

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1:      Wykaz aparatury badawczej pozostającej na wyposażeniu Pracowni Magnetycznej oraz Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego

Załącznik nr 2:      Upoważnienie do korzystania z Pracowni Magnetycznej lub Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego

Załącznik nr 3:      Dziennik Pracowni Magnetycznej Laboratorium Geofizycznego

Załącznik nr 4:      Rewers wypożyczenia Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego

Załącznik nr 5:      Dziennik wykorzystania Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego

Załącznik nr 6:      Oświadczenie o zapoznaniu z treścią i akceptacji treści Regulaminu korzystania z Pracowni Magnetycznej i Przenośnej Aparatury Pomiarowej Laboratorium Geofizycznego oraz o odbyciu szkolenia w zakresie obsługi udostępnianej aparatury

Załącznik nr 7:      Przetwarzanie danych osobowych, monitoring wizyjny w ECEG oraz klauzula zgody

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU TERENOWEGO DO BADAŃ ELEKTROOPOROWYCH ORAZ GEORADAROWYCH LABORATORIUM GEOFIZYCZNEGO EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z geofizycznego sprzętu terenowego Laboratorium Geofizycznego Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
 2. Ilekroć mowa w Regulaminie o:
  1. Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (w skrócie ECEG) – należy przez to rozumieć obiekt znajdujący się w Korzecku 1C, 26-060 Chęciny, przeznaczony do prowadzenia działalności badawczej, badawczo-rozwojowej i edukacyjnej w naukach geologicznych i pokrewnych;
  2. Kierowniku ECEG - należy przez to rozumieć kierownika Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej;
  3. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z Uniwersytetem Warszawskim w stosunku pracy i zatrudnioną na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym, badawczo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym;
  4. Studencie - należy przez to rozumieć studentów 1, 2 i 3 stopnia Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa;
  5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę (Pracownika, Studenta oraz osobę spoza Wydziału Geologii UW), która otrzymała indywidualne upoważnienie do korzystania ze Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych;
  6. Opiekunie aparatury – należy przez to rozumieć Pracownika Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnionego do nadzorowania prowadzonych badań, podejmowania podstawowych napraw serwisowych oraz do szkolenia użytkowników w zakresie obsługi Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych;
  7. Aparaturze - należy przez to rozumieć Sprzęt Terenowy do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych.
 3. Przy publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem aparatury ECEG należy w publikacji zamieścić informację o wykonaniu prac w Laboratorium Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Laboratory of the European Centre for Geological Education, Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland).

 

§ 2 Organizacja pracy

 1. Sprzęt Terenowy do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych Laboratorium Geofizycznego jest przeznaczony do realizacji:
  1. badań w projektach badawczych i badawczo–rozwojowych,
  2. zajęć dydaktycznych,
  3. prac dyplomowych Studentów,
  4. zajęć edukacyjnych,
  5. bieżącej działalności związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem ECEG, w tym działalności komercyjnej.
 2. Sprzęt Terenowy do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych znajdujący się na wyposażeniu Laboratorium Geofizycznego może być wykorzystywany przez Pracowników, Studentów oraz innych Użytkowników spoza Wydziału Geologii UW.
 3. Osobą odpowiedzialną za Sprzęt Terenowy do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych jest Kierownik ECEG.
 4. Upoważnienia do korzystania z aparatury badawczej udziela Kierownik ECEG lub opiekun aparatury. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Szkolenie w zakresie użytkowania Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych przeprowadza Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury.
 6. Opiekuna aparatury powołuje i odwołuje Kierownik ECEG.
 7. Wydawanie oraz zwracanie aparatury jest możliwe w godzinach pracy ECEG po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ECEG.
 8. Sprzęt Terenowy do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych znajdujący się w Laboratorium Geofizycznym pobierany jest przez Użytkowników na podstawie rewersu wypożyczenia sprzętu terenowego do badań elektrooporowych oraz georadarowych. Wzór rewersu wypożyczenia sprzętu terenowego do badań elektrooporowych oraz georadarowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zwracany sprzęt podlega oględzinom.
 9. Wszelkie manipulacje przy aparaturze badawczej wykraczające poza zakres czynności związanych z prowadzeniem badań pozostają wyłącznie w gestii Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wykwalifikowanych techników serwisu. Jedynie Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych, w tym podłączania i konfiguracji urządzeń, czyszczenia, kalibracji, demontażu obudowy i wymiany uszkodzonych elementów urządzeń w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi aparatury.
 10. Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury dba o stan naładowania baterii żelowej w mierniku Terrameter LS oraz baterii zasilających antenę georadarową. Przerwa w ładowaniu ww. baterii żelowej wynosi maksymalnie 2 miesiące.
 11. W celu zapewnienia kontroli dat ładowania baterii musi być prowadzony stosowny rejestr, w którym wpisy będzie dokonywać Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury. Wzór rejestru stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 12. Pracownicy mogą wykonywać terenowe pomiary geofizyczne samodzielnie za wiedzą Kierownika ECEG lub opiekuna aparatury, po odbyciu szkolenia w zakresie obsługi aparatury, złożeniu rewersu wypożyczenia sprzętu terenowego do badań elektrooporowych oraz georadarowych i dokonaniu wpisu w Dzienniku wykorzystania Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych. Wzór Dziennika wykorzystania Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 13. Studenci wykonują terenowe pomiary geofizyczne samodzielnie pod stałą opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne, którzy zobowiązani są do złożenia rewersu wypożyczenia sprzętu terenowego do badań elektrooporowych oraz georadarowych oraz dokonania wpisu w Dzienniku Wykorzystania Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych przed rozpoczęciem i po zakończeniu badań.
 14. Użytkownicy spoza Wydziału Geologii UW wykonują terenowe pomiary geofizyczne pod stałą opieką i kontrolą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, po odbyciu szkolenia w zakresie obsługi aparatury, złożeniu rewersu wypożyczenia sprzętu terenowego do badań elektrooporowych oraz georadarowych i dokonaniu wpisu w Dzienniku wykorzystania Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych.
 15. Każdy Użytkownik Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych jest zobowiązany:
  1. odbyć szkolenie w zakresie obsługi aparatury oraz uzyskać od Kierownika ECEG upoważnienie do korzystania ze Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych. ;
  2. zaznajomić się z Regulaminem i ogólnymi zasadami BHP;
  3. podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu;
  4. wypełnić i złożyć rewers wypożyczenia;
  5. dokonywać wpisów w Dzienniku wykorzystania Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych;
  6. przestrzegać Regulaminu i zasad BHP.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem Regulaminu i zasad BHP.
 2. Po zakończeniu badań z wykorzystaniem aparatury każdy Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wpisu w Dzienniku wykorzystania Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych z określeniem liczby wykonanych profili oraz liczby godzin pracy.
 3. Opłaty związane z użytkowaniem Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych Laboratorium Geofizycznego są określone w Cenniku ECEG.
 4. W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programem studiów dla studentów Wydziału Geologii UW korzystanie ze Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych oraz Georadarowych Laboratorium Geofizycznego jest bezpłatne.

 

§ 3 Zasady BHP

 1. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z opisem i instrukcją obsługi aparatury. Pomocy merytorycznej i praktycznej udziela Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury.
 2. Terenowe pomiary geofizyczne należy wykonywać z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej (kamizelki odblaskowej, odzieży roboczej, okularów ochronnych itp.), w tym odpowiedniego obuwia ochronnego (zaleca się stosowanie butów z twardymi noskami). Dodatkowo prace związane z wbijaniem elektrod należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych. W uzasadnionych wypadkach należy stosować kask ochronny.
 3. Zabrania się wykonywania prac terenowych boso w klapkach lub sandałach.
 4. Podczas wykonywania pomiarów geofizycznych nie należy spożywać żadnych posiłków w pobliżu aparatury badawczej.
 5. Należy dbać o czystość aparatury. Po zakończeniu pracy terenowych należy wyczyścić i wysuszyć wszystkie elementy aparatury.
 6. Wszelkie zaobserwowane zagrożenia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury należy niezwłocznie zgłaszać Kierownikowi ECEG.
 7. Z uwagi na generowanie przez aparaturę do tomografii elektrooporowej wysokie napięcie (do 600 V) oraz natężenie prądu stałego do 2,5 A, co może stanowić zagrożenie dla zdrowa i życia ludzkiego, szczególnie osób, które posiadają rozrusznik serca, elektrooporowe pomiary terenowe należy wykonywać według następujących zasad:
  1. podczas rozwijania kabla, uziemiania i podpinania elektrod do kabla zasilanie aparatury musi być odłączone (czerwony przycisk o średnicy ok. 4 cm, znajdujący się z lewej strony miernika, musi być wciśnięty);
  2. po przygotowaniu profilu pomiarowego operator miernika Terrameter informuje wszystkie osoby biorące udział w pomiarach o tym, iż włączy zasilanie miernika Terrameter. Po odebraniu zwrotnego komunikatu od wszystkich osób biorących udział w pomiarach, operator odciąga czerwony przycisk. Wtedy przez przygotowany układ pomiarowy (miernik, kable, łączniki i elektrody) jest indukowane w górotworze pole elektryczne. W tym czasie nie wolno dotykać elementów układu pomiarowego;
  3. po zakończeniu pomiarów (na ekranie miernika Terrameter LS pojawia się komunikat MEASURING DONE) operator wciska czerwony przycisk odcięcia zasilania, a następnie informuje wszystkie osoby biorące udział w pomiarach o ich zakończeniu;
  4. dopiero po komunikacie od operatora o zakończeniu pomiarów można dotykać elementy układu pomiarowego (np. zbierać elektrody, łączniki, kable, przenosić osprzęt na następny profil itp.).

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU TERENOWEGO DO BADAŃ ELEKTROOPOROWYCH ORAZ GEORADAROWYCH LABORATORIUM GEOFIZYCZNEGO - DO POBRANIA

 

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1:      Upoważnienie do korzystania ze Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych lub Georadarowych Laboratorium Geofizycznego.

Załącznik nr 2:      Rewers wypożyczenia Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych lub Georadarowych Laboratorium Geofizycznego.

Załącznik nr 3:      Dziennik wykorzystania Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych lub Georadarowych Laboratorium Geofizycznego.

Załącznik nr 4:      Rejestr ładowania baterii miernika Terrameter LS oraz baterii zasilających antenę georadarową Laboratorium Geofizycznego.

Załącznik nr 5:      Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji treści Regulaminu korzystania ze Sprzętu Terenowego do Badań Elektrooporowych lub Georadarowych Laboratorium Geofizycznego.

Załącznik nr 6:      Przetwarzanie danych osobowych, monitoring wizyjny w ECEG oraz klauzula zgody.

04

01

01

01

01

04

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja