Image is not available
Image is not available
Slider

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.eceg.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-06.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-03 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada linki bez tekstowych opisów.
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
 • Znacznik języka strony lub treści tekstowej.
  • W angielskiej wersji strony serwis posiada nieprawidłowy znacznik języka.
 • Nagłówki
  • Strona główna nie posiada nagłówków.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis zawiera ilustracje bez tekstów alternatywnych.
  • Serwis zawiera ilustracje z napisami bez odpowiednich tekstów alternatywnych.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Widżet z opcjami dostępności nieprawidłowo wskazuje swój stan.
  • Problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu. Brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
  • Elementy menu głównego mają utrudniony dostęp za pomocą klawiatury.
  • W serwisie występują przyciski bez etykiety tekstowej.
 • Elementy klikalne
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.
 • Obszary strony, tzw. landmarki
  • W serwisie występują błędy w definicjach obszarów tzw. landmarków.
 • Slajdy
  • W serwisie występują slajdy bez tekstowego opisu.
  • Strona główna zawiera pokaz slajdów bez możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada etykiety lub przycisku.
  • Wyniki wyszukiwania nie zostały poprzedzone nagłówkiem.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla programów odczytu ekranu
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
  • Występują problemy z dostępem do głównego menu serwisu przy użyciu klawiatury.
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
  • Menu nie daje się wyświetlić za pomocą klawiatury
 • Akapity tekstowe
  • Serwis posiada akapity z justowaniem.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis zawiera elementy niespełniające wymogów kontrastu.
  • Serwis zawiera teksty umieszczane na ilustracjach niespełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Całe Menu główne jest rozwijalne i przycisk służący do jego rozwinięcia jest niedostępny przy pomocy klawiatury.
  • Serwis posiada elementy rozwijalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
  • Narzędzie "Accessibility" błędnie sygnalizuje stan rozwinięcia.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis zawiera odnośniki, które nie zostały wyróżnione.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis pomija położenie fokusu dla elementu sterowania widocznością menu.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne przy użyciu klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.eceg.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Tomasz Łątka. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon +48412665287. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek ECEG-Chęciny, Korzecko 1C, 26-060 Chęciny

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Tomasz Łątka

Telefon: 504737005

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wejście do budynku

Główne wejście do obiektu ECEG znajduje się na parterze w budynku A, są to dwie pary podwójnych, ręcznie otwieranych drzwi na zewnątrz o szerokości od 118 do 170 cm. W wiatrołapie pomiędzy drzwiami znajduje się wycieraczka aluminiowa gumowo-tapicerowana. Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się wycieraczka stalowa. Drzwi zewnętrzne posiadają próg wysokości 5 mm, natomiast wewnętrzne drzwi są bezprogowe. Przy drzwiach zewnętrznych znajduję się przycisk dzwonka w celu wezwania pracownika ochrony/pracowników administracji. Na terenie ECEG prowadzony jest monitoring , wejść oraz parkingu ECEG.

Korytarze i przejścia

Budynki ECEG połączone są przeszkolnym łącznikiem w którym korytarz jest płaski bez dodatkowych barier. W ECEG wszystkie posadzki są wykonane z betonu i żywicy. Większość drzwi w obiekcie jest bezprogowa. Szerokość drzwi w pokojach oraz salach laboratoryjnych jest większa niż 92 cm. Obiekt ECEG wyposażony jest w dwie windy. Jedna winda znajduję się w budynku A i pozwala na jazdę pomiędzy poziomem 0 a poziomem -1, gdzie znajduję się sala konferncyjna, wyposażona w 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Druga winda znajduję się w budynku B i pozwala na jazdę pomiędzy poziomem 0, a +1. Obie windy mają 90 cm szerokości wejścia. Kabiny mają wymiar 115 x 145 cm. Wszystkie laboratoria oraz wybrane pokoje w części hotelowej są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Łącznie w obiekcie znajduje się 6 toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz 5 pokoi dwuosobowych. 1 pokój w budynku C oraz po 2 pokoje w budynkach D i E. Pokoje są szersze oraz wyposażone w toalety oraz prysznice przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Procedury

Otwieranie zewnętrznych drzwi wejściowych: przy wejściu głównym znajduje się przycisk dzwonka w celu wezwania pracownika ochrony lub administracji ECEG.

Dodatkowa pomoc

W pokojach i toaletach dla osób niepełnosprawnych znajdują się urządzenia wywołujące alarm systemu Callnet znajdujący się w recepcji - łącznie 11 punktów wezwania pomocy. We wszystkich pomieszczeniach znajduje się po 2 włączniki a w pokojach dodatkowe włączniki są zainstalowane w toaletach. Przy drzwiach wejściowych znajduję się przycisk dzwonka w celu wezwania pracownika ochrony / pracownika administracji ECEG.

Łazienki, toalety, szatnie

W ECEG znajduje się łącznie 3 toalety dla osób niepełnosprawnych (2 w budynku A -na poz. -1 i na poz. 0 oraz 1 w budynku B na poz. +1). Dodatkowo w budynkach C/D/E znajdują się toalety ogólnodostępne przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na poz. 0).

Dodatkowe dostosowania

Pokoje oraz laboratoria podpisane są przez umiejscowienie tabliczek brajlowskich z opisem pomieszczenia. W windach w budynkach A i B znajdują się informacje dźwiękowe oraz podpisy brajlowskie. Zainstalowany jest system Callnet w toaletach i pokojach dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd i miejsca parkingowe

W ECEG znajdują się dwa parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 2 miejsca postojowe na parkingu głównym oraz 1 na parkingu przy budynku C.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

ECEG wyposażony jest w system teleinformatyczny umożliwiający wykorzystanie komunikacji elektronicznej lecz brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Wyjścia z łącznika pomiedzy budynkami na zewnątrz prowadzą na drewniane podesty które znajdują się od 10 do 20 cm nad powierzchnią terenu - brak zjazd

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja