Image is not available
Image is not available
Slider

Laboratorium przygotowania próbek geologicznych

ZOBACZ LABORATORIA ECEG

W skład kompleksu laboratoriów wchodzą: laboratorium wstępnego przygotowanie próbek, oraz laboratorium przygotowania preparatów geologicznych. Wyposażone w profesjonalny pracownie przystosowane są do precyzyjnego przygotowywania próbek skalnych i preparatów do dalszych badań geologicznych i geofizycznych z użyciem wyspecjalizowanych technik badawczych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszej oferty naukowo-badawczej lub jesteś zainteresowany cenową ofertą korzystania z laboratoriów prosimy o kontakt z przedstawicielem Centrum Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ⇒ ZADZWOŃ

Wyposażenie i aparatura dostępna w ramach laboratorium:
Laboratorium wstępnego przygotowanie próbek:
 • Wiertarka kolumnowa
 • Piła zgrubna
 • Szlifierka ręczna
 • Szlifierka kątowa
 • Młot udarowy
 • Wiertnica polowa
 • Sprzęt terenowy - szpadle, sondy ręczne
Laboratorium przygotowania preparatów geologicznych:
 • Przycinarka precyzyjna
 • Docierarka
 • Polerka
 • Pompa próżniowa
 • Przyrząd do impregnacji
 • Przyrząd spajający
 • Płyta grzewcza

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PRÓBEK GEOLOGICZNYCH

EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
 2. Ilekroć mowa w Regulaminie o:
  1. Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (w skrócie ECEG) – należy przez to rozumieć obiekt przeznaczony do prowadzenia działalności badawczej, badawczo-rozwojowej i edukacyjnej w naukach geologicznych i pokrewnych, znajdujący się w Korzecku 1C, 26-060 Chęciny;
  2. Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych – należy przez to rozumieć Laboratorium Wstępnego Przygotowania Próbek B01 i Laboratorium Przygotowania Preparatów Geologicznych B02.
  3. Kierowniku ECEG - należy przez to rozumieć kierownika Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej.
  4. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z Uniwersytetem Warszawskim w stosunku pracy i zatrudnioną na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym, badawczo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym;
  5. Studencie - należy przez to rozumieć studentów 1, 2 i 3 stopnia Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa;
  6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę (Pracownika, Studenta oraz osobę spoza Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), która otrzymała indywidualne upoważnienie do korzystania z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych;
  7. Opiekunie aparatury – należy przez to rozumieć Pracownika Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnionego do nadzorowania prowadzonych badań, podejmowania podstawowych napraw serwisowych oraz do szkolenia Użytkowników w zakresie obsługi aparatury;
  8. karcie zbliżeniowej – należy przez to rozumieć kartę, umożliwiającą dostęp do Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych.
 1. Przy publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem aparatury badawczej ECEG należy w publikacji zamieścić informację o wykonaniu prac w Laboratorium Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Laboratory of the European Centre for Geological Education, Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland).

 

§ 2 Organizacja pracy

 1. Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych przeznaczone jest do realizacji:
  1. badań w projektach badawczych i badawczo–rozwojowych,
  2. zajęć dydaktycznych,
  3. prac dyplomowych Studentów,
  4. zajęć edukacyjnych,
  5. bieżącej działalności związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem ECEG, w tym działalności komercyjnej.
 2. W Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych ma miejsce wstępne przygotowanie, przycięcie i obróbka próbek skalnych, a następnie precyzyjne wykonanie preparatów mikroskopowych do dalszych badań geologicznych i geofizycznych. Prace te mogą być wykonywane przez Pracowników, Studentów oraz innych Użytkowników spoza Wydziału Geologii UW.
 3. Korzystanie z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych jest możliwe w godzinach pracy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ECEG.
 4. Osobą odpowiedzialną za Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych jest Kierownik ECEG.
 5. Upoważnienia do korzystania z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych udziela Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem uzyskania upoważnienia jest odbycie przez Użytkownika szkolenia w zakresie obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu ww. Laboratorium.
 6. Szkolenie w zakresie użytkowania aparatury badawczej i sprzętu znajdującego się w Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych przeprowadza Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury.
 7. Opiekuna aparatury powołuje i odwołuje Kierownik ECEG.
 8. Jedynie Kierownik ECEG, Opiekun aparatury i wykwalifikowani technicy serwisu mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych, w tym podłączania i konfiguracji urządzeń oraz czyszczenia w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi aparatury.
 9. Pracownicy mogą korzystać z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych samodzielnie za wiedzą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych. Wzór Dziennika Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 10. Studenci 1 i 2 stopnia w trakcie zajęć dydaktycznych i kursów terenowych wykonują prace pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, lub Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne, który zobowiązany jest do dokonania wpisu w Dzienniku Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac.
 11. Studenci wykonujący w Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych zadania poza zajęciami dydaktycznymi i kursami terenowymi wykonują prace pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych.
 12. Użytkownicy spoza Wydziału Geologii UW wykonują prace pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych.
 13. Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych jest chronione systemem kontroli dostępu. Kartę zbliżeniową umożliwiającą dostęp do Laboratorium mogą pobierać tylko osoby upoważnione przez Kierownika ECEG do korzystania z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych.
 14. Każdy Użytkownik Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych jest zobowiązany:
  1. odbyć szkolenie w zakresie obsługi aparatury pozostającej na wyposażeniu Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych i uzyskać od Kierownika ECEG upoważnienie do korzystania z ww. Laboratorium.
  2. zaznajomić się z Regulaminem korzystania z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych, kartami charakterystyk stosowanych substancji oraz ogólnymi zasadami BHP;
  3. podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu;
  4. dokonywać wpisów w Dzienniku Laboratorium przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy.
  5. przestrzegać przepisów Regulaminu i zasad BHP.
 15. Użytkownik korzystający z Laboratorium ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu będącego na wyposażeniu Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych lub nieprzestrzeganiem Regulaminu i zasad BHP.
 16. Po zakończeniu prac w Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wpisu do Dziennika Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych z określeniem liczby wykonanych szlifów, zgładów i cięć (również nieudanych).
 17. Opłaty związane z użytkowaniem Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych będą naliczane na podstawie Cennika ECEG w oparciu o rejestr liczby wykonanych szlifów, zgładów i cięć (również nieudanych) w Dzienniku Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych.
 18. W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programem studiów dla studentów Wydziału Geologii UW korzystanie z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych jest bezpłatne.

 

§ 3 Zasady BHP

 1. Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stan techniczny urządzeń oraz sprawdzić, czy wszystkie części urządzeń są dokładnie przymocowane, a stanowisko odpowiednio oświetlone. Wszelkie braki, uszkodzenia lub nieprawidłowości należy zgłosić niezwłocznie Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury lub Pracownikowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne.
 2. Zabrania się korzystania w Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych z urządzeń niesprawnych lub uszkodzonych. W przypadku zaistnienia awarii urządzenia należy przerwać pracę, wyłączyć urządzenie i zgłosić awarię Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury, lub Pracownikowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne.
 3. Bezwzględnie zabrania się pozostawiania bez nadzoru urządzeń pozostających w ruchu.
 4. Wszelkie manipulacje przy urządzeniach w Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych wykraczające poza zakres czynności związanych z prowadzeniem prac w zakresie przygotowywania próbek geologicznych pozostają wyłącznie w gestii Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury oraz wykwalifikowanych techników serwisu. Kierownik ECEG i Opiekun aparatury mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z instrukcją obsługi ww. sprzętu.
 5. W Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych należy stosować środki ochrony indywidualnej: fartuch płócienny, długie spodnie, obuwie ochronne (buty kryte, na twardej, antypoślizgowej podeszwie, bez obcasów), okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawiczki. Zabrania się przebywania i pracy w Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych boso, w klapkach lub sandałach. Przed przystąpieniem do pracy należy zabezpieczyć ruchome części garderoby (np. troczki od bluzy, luźne poły fartucha), zdjąć biżuterię oraz związać włosy.
 6. Prace w Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych należy wykonywać w sposób bezpieczny, nie sprowadzający zagrożenia dla siebie i innych Użytkowników oraz zgromadzonego w Laboratorium sprzętu. Środki ochrony indywidualnej należy stosować właściwie i w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 7. W Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych można używać jedynie odczynniki chemiczne oraz materiały eksploatacyjne przeznaczone do wykonywania preparatów mikroskopowych oraz szlifów wskazane przez Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury.
 8. Użytkownik jest zobowiązany dbać o czystość i porządek podczas wykonywania badań, a po skończonej pracy jest zobowiązany do uporządkowania stanowiska oraz pozostawienia miejsca pracy i sprzętu w czystości.
 9. Użytkownicy Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury i Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne.
 10. W Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania żywności oraz spożywania posiłków i picia napojów.
 11. Wszelkie zaobserwowane zagrożenia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu pracowni należy niezwłocznie zgłaszać Kierownikowi ECEG.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LABORATORIUM PRZYGOTOWANIA PRÓBEK GEOLOGICZNYCH - DO POBRANIA

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1:      Upoważnienie do korzystania z Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych

Załącznik nr 2:      Dziennik Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych

Załącznik nr 3:      Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu Laboratorium Przygotowania Próbek Geologicznych oraz o odbyciu szkolenia w zakresie obsługi udostępnianej aparatury

Załącznik nr 4:      Przetwarzanie danych osobowych, monitoring wizyjny w ECEG oraz klauzula zgody

04

01

01

01

01

04

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja