Image is not available
Image is not available
Slider

Laboratorium hydrogeologiczne

ZOBACZ LABORATORIA ECEG

Laboratorium hydrogeologiczne (chemiczne, hydrogeochemiczne i hydrodynamiczne) przystosowane jest do wykonywania analiz właściwości fizycznych, mechanicznych i filtracyjnych próbek stałych, wód, gruntów, osadów oraz skał. Jest wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą, umożliwiającą wykonywanie najbardziej precyzyjnych analiz niezbędnych m.in. w datowaniu skał i procesów geologicznych, materiałoznawstwie czy innych dziedzinach nauk, jak: mikrobiologii oraz archeologii.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat naszej oferty naukowo-badawczej lub jesteś zainteresowany cenową ofertą korzystania z laboratoriów prosimy o kontakt z przedstawicielem Centrum Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ⇒ ZADZWOŃ

Wyposażenie i aparatura dostępna w ramach laboratorium:
 • Dejonizator
 • Dygestorium
 • Zestaw do filtrowania wody
 • Spektrofotometr
 • Odczynniki do spektrofotometru
 • Łaźnia wodna
 • Suszarka do 250 st. C
 • Eksykator. Biurety mierniki wieloparametrowe (pH. redox. O2)
 • Pipeta automatyczna
 • Młynki hydrometryczne SEBA
 • Zestaw do pobierania prób wody z otworów niezarurowanych
 • Zestaw do pompowania otworów hydrogeologicznych do głębokości 15m
 • Gwizdek hydrogeologiczny z taśmą
 • Sonda do pomiaru zwierciadła wody z sygnałem dźwiękowo świetlnym
 • PARAMEX (do polowego oznaczania współczynnika filtracji)
 • Pompa perystaltyczna
 • Permeametr (przepuszczalnościomierz z systemem wodnym zamkniętym)
 • Cela przepływowa do pomiarów ciągłych
 • Szafa na odczynniki, odczynniki chemiczne
 • Mieszadła magnetyczne, waga
 • Pipety, wiadra, miski

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z LABORATORIUM HYDROGEOLOGICZNEGO
(laboratorium chemicznego, hydrochemicznego, hydrodynamicznego)
EUROPEJSKIEGO CENTRUM EDUKACJI GEOLOGICZNEJ W CHĘCINACH

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad korzystania z Laboratorium Hydrogeologicznego Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
 2. Ilekroć mowa w Regulaminie o:
  1. Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (w skrócie ECEG) – należy przez to rozumieć obiekt znajdujący się w Korzecku 1C, 26-060 Chęciny, przeznaczony do prowadzenia działalności badawczej, badawczo-rozwojowej i edukacyjnej w naukach geologicznych i pokrewnych;
  2. Laboratorium Hydrogeologiczne – należy przez to rozumieć laboratorium chemiczne, hydrochemiczne, hydrodynamiczne wchodzące w skład Laboratorium Hydrogeologicznego;
  3. Kierowniku ECEG - należy przez to rozumieć kierownika Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej;
  4. Pracowniku – należy przez to rozumieć osobę pozostającą z Uniwersytetem Warszawskim w stosunku pracy i zatrudnioną na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym, badawczo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym;
  5. Studencie - należy przez to rozumieć studentów 1, 2 i 3 stopnia Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa;
  6. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę (Pracownika, Studenta oraz osobę spoza Wydziału Geologii UW), która otrzymała indywidualne upoważnienie do korzystania z Laboratorium Hydrogeologicznego;
  7. Opiekunie aparatury – należy przez to rozumieć Pracownika Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnioną do nadzorowania prowadzonych badań, podejmowania podstawowych napraw serwisowych oraz do szkolenia użytkowników w zakresie obsługi aparatury;
  8. karcie zbliżeniowej – należy przez to rozumieć kartę umożliwiającą dostęp do Laboratorium Hydrogeologicznego.
 1. Przy publikacji wyników uzyskanych z wykorzystaniem aparatury badawczej ECEG należy w publikacji zamieścić informację o wykonaniu prac w Laboratorium Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (Laboratory of the European Centre for Geological Education, Faculty of Geology, University of Warsaw, Poland).

 

§ 2 Organizacja pracy

 1. Laboratorium Hydrogeologiczne przeznaczone jest do realizacji:
  1. badań w projektach badawczych i badawczo–rozwojowych,
  2. zajęć dydaktycznych,
  3. prac dyplomowych Studentów,
  4. zajęć edukacyjnych,
  5. bieżącej działalności związanej z utrzymaniem i funkcjonowaniem ECEG, w tym działalności komercyjnej.
 1. W Laboratorium Hydrogeologicznym wykonywane są analizy chemiczne próbek wód i gruntów oraz pomiary parametrów hydrogeologicznych. Prace mogą być realizowane przez Pracowników, Studentów oraz innych Użytkowników spoza Wydziału Geologii UW.
 2. Korzystanie z Laboratorium Hydrogeologicznego jest możliwe w godzinach pracy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ECEG.
 3. Osobą odpowiedzialną za Laboratorium Hydrogeologiczne jest Kierownik ECEG.
 4. Upoważnienia do korzystania z Laboratorium Hydrogeologicznego udziela Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem uzyskania upoważnienia jest odbycie przez Użytkownika szkolenia w zakresie obsługi sprzętu znajdującego się na wyposażeniu ww. Laboratorium.
 5. Szkolenie w zakresie użytkowania aparatury badawczej i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Laboratorium Hydrogeologicznego przeprowadza Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury.
 6. Opiekuna aparatury powołuje i odwołuje Kierownik ECEG.
 7. Jedynie Kierownik ECEG i Opiekun aparatury mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych, w tym podłączania i konfiguracji urządzeń oraz czyszczenia w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi aparatury.
 8. Pracownicy mogą wykonywać prace analityczne w Laboratorium Hydrogeologicznym samodzielnie za wiedzą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Hydrogeologicznego. Wzór Dziennika Laboratorium Hydrogeologicznego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Studenci 1 i 2 stopnia w trakcie zajęć dydaktycznych i kursów terenowych wykonują prace analityczne pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury, lub Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne, który zobowiązany jest do dokonania wpisu w Dzienniku Laboratorium Hydrogeologicznego przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac.
 10. Studenci wykonujący w Laboratorium prace analityczne poza zajęciami dydaktycznymi i kursami terenowymi wykonują prace pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Hydrogeologicznego.
 11. Użytkownicy spoza Wydziału Geologii UW wykonują prace analityczne pod opieką i kontrolą Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury lub wskazanego przez Kierownika ECEG Pracownika, po odbyciu szkolenia i po dokonaniu wpisu w Dzienniku Laboratorium Hydrogeologicznego.
 12. Laboratorium Hydrogeologiczne chronione jest systemem kontroli dostępu. Kartę zbliżeniową umożliwiającą dostęp do Laboratorium Hydrogeologicznego mogą pobierać tylko osoby upoważnione przez Kierownika ECEG lub Opiekuna aparatury do korzystania z Laboratorium Hydrogeologicznego.
 13. Sprzęt terenowy znajdujący się w Laboratorium Hydrogeologicznym pobierany jest przez Użytkowników po wypełnieniu i złożeniu rewersu wypożyczenia. Wzór rewersu wypożyczenia sprzętu terenowy będącego na wyposażeniu Laboratorium Hydrogeologicznego stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Zwracany sprzęt podlega oględzinom.
 14. Kierownik ECEG lub Opiekun aparatury, lub Pracownik prowadzący zajęcia dydaktyczne przygotowuje odczynniki potrzebne do przeprowadzenia badań oraz pomaga w przeprowadzeniu analiz w zakresie korzystania z aparatury badawczej.
 15. Każdy Użytkownik Laboratorium Hydrogeologicznego jest zobowiązany:
  1. odbyć szkolenie w zakresie obsługi aparatury pozostającej na wyposażeniu Laboratorium Hydrogeologicznego oraz uzyskać od Kierownika ECEG upoważnienie do korzystania z Laboratorium Hydrogeologicznego.
  2. zaznajomić się z Regulaminem korzystania z Laboratorium Hydrogeologicznego, kartami charakterystyki stosowanych substancji chemicznych oraz ogólnymi zasadami BHP;
  3. podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu oraz kartami charakterystyk substancji chemicznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu;
  4. w przypadku potrzeby skorzystania ze sprzętu terenowego będącego na wyposażeniu Laboratorium Hydrogeologicznego wypełnić i złożyć rewers wypożyczenia sprzętu terenowy będącego na wyposażeniu Laboratorium Hydrogeologicznego;
  5. dokonywać wpisów w Dzienniku Laboratorium Hydrogeologicznego;
  6. przestrzegać przepisów niniejszego Regulaminu i zasad BHP.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem Regulaminu i zasad BHP.
 2. Po zakończeniu prac analitycznych w Laboratorium Hydrogeologicznym Użytkownik jest zobowiązany do dokonania wpisu w Dzienniku Laboratorium Hydrogeologicznego z określeniem rodzaju i liczby wykonanych oznaczeń.
 3. Opłaty związane z użytkowaniem Laboratorium Hydrogeologicznego są określone w Cenniku ECEG i będą naliczane w oparciu o rejestr w Dzienniku Laboratorium.
 4. W czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych zgodnie z programem studiów dla studentów Wydziału Geologii UW korzystanie z Laboratorium Hydrogeologicznego jest bezpłatne.

§ 3 Zasady BHP

 1. W Laboratorium Hydrogeologicznym można przebywać tylko w trakcie wykonywania prac analitycznych i technicznych związanych z wykonywaniem badań.
 2. Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stan techniczny urządzeń. Wszelkie braki, uszkodzenia lub nieprawidłowości należy zgłosić niezwłocznie Kierownikowi ECEG lub Opiekunowi aparatury lub Pracownikowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne.
 3. Wszelkie manipulacje przy urządzeniach w Laboratorium wykraczające poza zakres czynności związanych z prowadzeniem prac analitycznych pozostają wyłącznie w gestii Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury oraz wykwalifikowanych techników serwisu. Jedynie Kierownik ECEG i Opiekun aparatury mają prawo dokonywać podstawowych czynności serwisowych w zakresie dopuszczonym przez producenta i zgodnie z instrukcją obsługi ww. sprzętu.
 4. W Laboratorium Hydrogeologicznym należy stosować środki ochrony indywidualnej: fartuch płócienny, fartuch kwaso- i ługoodporny, odpowiednie obuwie ochronne (buty chroniące od góry, o odpornej na żrące substancje, antypoślizgowej podeszwie, bez obcasów), okulary ochronne, rękawiczki ochronne. Zabrania się przebywania i pracy w Laboratorium boso, w klapkach lub sandałach. Przed przystąpieniem do pracy należy zabezpieczyć ruchome części garderoby (np. troczki od bluzy), zdjąć biżuterię oraz związać włosy.
 5. Prace w Laboratorium Hydrogeologicznym należy wykonywać w sposób bezpieczny, nie sprowadzający zagrożenia dla siebie i innych Użytkowników oraz zgromadzonego w Laboratorium Hydrogeologicznym sprzętu. Środki ochrony indywidualnej należy stosować właściwie i w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 6. Żadnych substancji nie należy badać organoleptycznie.
 7. Prace z substancjami lotnymi, szkodliwymi dla zdrowia należy wykonywać pod włączonym wyciągiem.
 8. Odpady chemiczne powstałe w Laboratorium Hydrogeologicznym należy neutralizować (jeśli jest taka możliwość) lub składować w przeznaczonych do tego pojemnikach. O potrzebie utylizacji odpadów należy poinformować Kierownika ECEG.
 9. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dbać o czystość i porządek podczas wykonywania badań, a po skończonej pracy jest zobowiązany do uporządkowania stanowiska oraz pozostawienia miejsca pracy i sprzętu w czystości.
 10. Użytkownicy Laboratorium Hydrogeologicznym zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń Kierownika ECEG, Opiekuna aparatury i Pracownika prowadzącego zajęcia dydaktyczne.
 11. W Laboratorium Hydrogeologicznym obowiązuje bezwzględny zakaz przechowywania żywności oraz spożywania posiłków i picia napojów.
 12. Wszelkie zaobserwowane zagrożenia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Laboratorium Hydrogeologicznym należy niezwłocznie zgłaszać Kierownikowi ECEG.
 13. W Laboratorium Hydrogeologicznym obowiązują określone zasady pierwszej pomocy w oparzeniach chemicznych.

W razie oparzenia substancją żrącą należy postępować zgodnie z Instrukcją postępowania w przypadkach oparzenia kwasem i zasadą:

  1. wszelkie miejsca obrażeń spowodowane działaniem elektrolitu należy niezwłocznie przemywać strumieniem bieżącej wody przez 10-15 min., w przypadku oparzeń narządu wzroku przez co najmniej 10-30 min.;
  2. po dokładnym obmyciu wodą należy nałożyć na miejsce obrażeń (z wyjątkiem oczu) okład z odpowiedniego środka neutralizującego:
   1. przy oparzeniach kwasami – z 10 % roztworu węglanu sody,

   2. przy oparzeniach zasadami (ługiem) – z 10 % roztworu kwasu bornego;

  3. niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 2. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Kierownik ECEG.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LABORATORIUM HYDROGEOLOGICZNEGO - DO POBRANIA

 

Załączniki do Regulaminu

Załącznik nr 1:      Upoważnienie do korzystania z Laboratorium Hydrogeologicznego

Załącznik nr 2:      Dziennik Laboratorium Hydrogeologicznego

Załącznik nr 3:      Rewers wypożyczenia sprzętu terenowy będącego na wyposażeniu Laboratorium Hydrogeologicznego

Załącznik nr 4:      Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji treści Regulaminu Laboratorium Hydrogeologicznego, kart charakterystyki stosowanych substancji chemicznych oraz o odbyciu szkolenia w zakresie obsługi udostępnianej aparatury

Załącznik nr 5:      Przetwarzanie danych osobowych, monitoring wizyjny w ECEG oraz klauzula zgody

04

01

01

01

01

04

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja