Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

  • Osoby przebywające na terenie ECEG zobowiązane są do przestrzegania regulaminu kursów obowiązujących na Wydziale Geologii oraz niniejszego regulaminu.
  • Zabrania się podchodzenia do ścian kamieniołomu, wspinania się na nie oraz zbliżania się do krawędzi urwiska. Grozi to trwałym kalectwem lub śmiercią.
  • Teren kamieniołomu objęty jest rezerwatem przyrody i obowiązują w nim przepisy dotyczące rezerwatów. Poruszania się po rezerwacie możliwe jest tylko wytyczonymi szlakami.
  • Zabrania się palenia ognisk poza wyznaczonym na to miejscem.
  • Uczestnicy kursu odpowiadają materialnie za zniszczenia powstałe z ich przyczyny.
  • Zabrania się palenia papierosów oraz przyrządzania posiłków w budynkach hotelowych. Może to spowodować zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej. Za nieuzasadniony przyjazd straży pożarnej, osoby odpowiedzialne zostaną obciążone opłatą w wysokości 2000 zł.
  • Przyrządzanie posiłków możliwe jest tylko na terenie jadalni.
  • Odwiedziny osób spoza kursu możliwe są tylko w niedzielę od godz. 8 do 22. W przypadku stwierdzenia obecności osób z zewnątrz odpowiedzialność za ten fakt spada na osoby odwiedzane. Konsekwencją jest usunięcie z bazy kursu.
  • Na terenie ECEG zabronione jest spożywanie oraz przebywanie po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających.