OFERTA DLA FIRM - LISTA KURSÓW

GEOLOGIA STRUKTURALNA

4 dni, liczba uczestników: min – 6, max - 12

Podczas kursu zaprezentowana zostanie metodyka analizy struktur tektonicznych powstających w kolejnych etapach fałdowania oraz powstawania uskoków, w skałach osadowych. Kursanci, na przykładzie pasma fałdowego Gór Świętokrzyskich i jego mezozoicznego obrzeżenia, zdobędą wiedzę na temat mechanizmu powstawania, wyglądu struktur tektonicznych oraz sposobów ich interpretacji. W programie zajęć zawarte są zagadnienia dotyczące fałdów związanych z uskokami, uskoków zrzutowych i przesuwczych, metod określenia względnego czasu powstawania poszczególnych struktur tektonicznych oraz użyteczności analizy strukturalnej przy poszukiwaniu surowców mineralnych oraz węglowodorów. Zajęcia będą miały charakter zajęć praktycznych, które rozpoczną się krótkim wprowadzeniem teoretycznym w formie wykładu, następnie będą kontynuowane w bezpośrednio w terenie a zakończą się wykonaniem projektu.

Zakres kursu:

  1.  Geneza i nazewnictwo deformacji tektonicznych.
  2.  Terminologia ekstensyjnych i kontrakcyjnych struktur tektonicznych.
  3.  Metodyka określenia względnego czasu powstawania poszczególnych struktur tektonicznych.
  4.  Rozpoznanie rozprzestrzenienia i etapów ewolucji tektonicznych pułapek węglowodorów.
  5.  Ocena możliwości uszczelnienia złóż węglowodorów i/ lub migracji węglowodorów, oceny możliwości akumulacji rud metali.
SEDYMENTOLOGIA WĘGLANÓW
SEDYMENTOLOGIA KLASTYKÓW
ANALIZA MIKROFACJALNA WĘGLANÓW
TEKSTURY I STRUKTURY SKAŁ KLASTYCZNYCH JAKO WSKAŹNIK ŚRODOWISK SEDYMENTACJI, DRÓG MIGRACJI ORAZ WŁASNOŚCI ZBIORNIKOWYCH
KURS PŁYTKIEJ GEOFIZYKI STOSOWANEJ: METODA GEORADAROWA
KURS PŁYTKIEJ GEOFIZYKI STOSOWANEJ: METODA ELEKTROOPOROWA
KURS PŁYTKIEJ GEOFIZYKI STOSOWANEJ: METODA SEJMIKI REFRAKCYJNEJ