Image is not available
Image is not available
Slider

LITERATURA

Álvaro, J.J., Ahlberg, P., Babcockl.E., L.E., Bordonaro, O.L., Choi, D.K., Cooper, R.A., Ergaliev, G.K.H., Gapp, I.W., Pour, M.G., Hughes, N.C., Jago, J.B., Korovnikov, I., Laurie, J.R., Lieberman, B.S., Paterson, J.R., Pegel, T.V., Popov, L.E., Rushton, A.W.A., Sukhov, S.S., Tortello, M.F., Zhou, Z. and Żylińska, A. (2013): Global Cambrian trilobite palaeobiogeography assessed using parsimony analysis of endemicity. Geological Society Memoir, 38, 273-296.
Bałuk, W. and Radwański, A. (1977): Organic communities and facies development of the Korytnica basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 27, 85-123.
Bednarczyk, W. (1981): Stratygrafia ordowiku Gór Świętokrzyskich. In: Żakowa H. (Ed.): Przewodnik LIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kielce, 35-41.
Bełka, Z. (1991): Permian. In: Bełka, Z., Matyja, A. and Radwański, A. (Eds): Field-guide of the geological excursion to Poland, 54-61.
Bełka, Z. and Skompski, S. (1988): Mechanizm sedymentacji i pozycja facjalna wapienia węglowego w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 36, 442-449.
Belka, Z., Valverde-Vaquero, P., Dörr, W., Ahrendt, H., Wemmer, K., Franke, W. and Schäfer, J. (2002): Accretion of first Gondwana-derived terranes at the margin of Baltica. In: Winchester, J.A., Pharaoh, T.C. and Verniers, J. (Eds): Palaeozoic Amalgamation of Central Europe. Geological Society of London, Special Publications, 201, 19-36.
Berner, R.A. and Kothavala, Z. (2001): GEOCARB III: revised model of atmospheric CO2 over Phanerozoic time. American Journal of Science, 301, 182-204.
Burzewski, W. and Heflik, W. (1962): Petrografia pstrego piaskowca między Radkowicami a Wrzosami koło Chęcin. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 32, 183-196.
Chlebowski, R. (1971): Petrografia utworów ordowiku rejonu synkliny bardziańskiej w południowej części Gór Świętokrzyskich. Archiwum Mineralogiczne, 29, 193-304.
Chlebowski, R. (1995): Wulkanizm w dolnym karbonie Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 43, 543-545.
Chlebowski, R., Hakenberg, M. and Marcinowski, R. (1977): Albian ammonite fauna from the Chełmowa Mt. near Przedbórz (Central Poland). Bull. Acad. Pol. Sci. Sér. Géol. Géogr., 25, 92-97.
Cieśliński, S. (1976): Rozwój bruzdy duńsko-polskiej na obszarze świętokrzyskim w albie, cenomanie i turonie dolnym. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 295, 249-269.
Czapowski, G. and Romanek, A. (1986): Litostratygrafia i środowisko sedymentacji osadów górnego triasu w rejonie Chmielnika. Przegląd Geologiczny, 11, 635-643.
Czarnocki, J. (1919): Stratygrafja i tektonika Gór Świętokrzyskich. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 28, 1-172.
Czarnocki, J. (1931): Dyluwium Gór Świętokrzyskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 7, 85-105.
Czarnocki, J. (1936): Przegląd stratygrafii i paleogeografii dewonu dolnego Gór Świętokrzyskich. Sprawozdania Państwowego Instytutu Geologicznego, 8, 129-200.
Czarnocki, J. (1957): Tektonika Gór Świętokrzyskich. Stratygrafia i tektonika Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego, 18, 11-133.
Czyżewska, T. and Radwański, A. (1991): Middle Miocene (Badenian) delphinid and phocoenid remains from the Fore-Carpathian Depression in southern Poland. Acta Geologica Polonica, 41 (3-4), 183-190.
Czyżewska, T. and Ryziewicz, Z. (1976): Pinocetus polonicus n. gen. n. sp. (Cetacea) from the Miocene Limestones of Pińczów, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 21 (3), 269-291.
Dadlez, R. (1997): Epicontinental basin in Poland: Devonian to Cretaceous – relationships between the crystalline basement and sedimentary infill. Geological Quarterly, 41(4), 419-431.
Dadlez, R. (1998): Epikontynentalne baseny sedymentacyjne w Polsce, od dewonu po kredę – zależności rozwoju od budowy skorupy krystalicznej. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, CLXV, 17-30.
Dadlez, R., Kowalczewski, Z. and Znosko, J. (1994): Some key problems of the pre-Permian tectonics of Poland. Geological Quarterly, 38, 169-190.
Dadlez, R., Marek, S. and Pokorski, J. (Eds)(1998): Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce. Wyd. Kartograficzne Polskiej Agencji Ekologicznej SA.
Deczkowski, Z. and Gajewska, I. (1997): Przednorycko-retycka powierzchnia paleogeologiczna Niżu Polskiego. In: Marek, S. and Pajchlowa, M. (Eds). Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, CLIII, 172-174.
Dziadzio, P., Gaździcka, E., Ploch, I. and Smoleń, J. (2004): Biostratigraphy and sequence stratigraphy of the Lower Cretaceous in Central and SE Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74, 125-196.
Dzik, J. (1999): Zespoły konodontów jako wskaźnik zmian klimatu podczas późnoordowickiej epoki lodowej. Przegląd Geologiczny, 47, 349-353.
Dzik, J. and Pisera, A. (1994): Sedimentation and fossils of the Mójcza Limestone. Palaeontologia Polonica, 53, 5–41.
Fijałkowska-Mader, A. and Malec, J. (2011): Biostratigraphy of the Emsian to Eifelian in the Holy Cross Mountains (Poland). Geological Quarterly, 55, 109-138.
Fuglewicz, R. (1967): Otoczaki skał wulkanicznych w zlepieńcu pstrego piaskowca w okolicy Jaworzni. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 37(2), 207-212.
Gajewska, I. (1997): Sedymentacja, paleogeografia i paleotektonika. Kajper. In: Marek, S. i Pajchlowa, M. (Eds). Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, CLIII, 164-172.
Giżejewska, M. (1975): Jura środkowa niecki miechowskiej i południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 11, 530-535.
Głazek, J., Dąbrowski, T. and Gradziński, R. (1972): Karst of Poland. In: Herak, M. and Stringfield, V.T. (Eds): Karst − important karst regions of the northern hemisphere. pp. 327−340. Elsevier, Amsterdam.
Głazek, J., Karwowski, Ł., Racki, G. and Wrzołek, T. (1981): The early Devonian continental/marine succession at Chęciny in the Holy Cross Mts, and its paleogeographic and tectonic significance. Acta Geologica Polonica, 31, 234-250.
Górka, M. (2003): Kimeryd Garbu Wójczańsko-Pińczowskiego: przegląd i rewizja odsłonięć. Tomy Jurajskie, 1, 93-98.
Gutowski, J. (1987): Późnotrzeciorzędowe żwiry rzeczne w Basenie Korytnicy. Acta Geologica Polonica, 37, 155-166.
Gutowski, J. (1998): Oxfordian and Kimmeridgian of the northeastern margin of the Holy Cross Mountains, Central Poland. Kwartalnik Geologiczny, 42(1), 59-72.
Haas, J. and Gőtz, A. (2008): The Permian - Triassic boundary. Triassic. In: McCann, T. (Ed.) The Geology of Central Europe. Vol. 2: Mesozoic and Cenozoic. Geological Society London, 749-751.
Hakenberg, M. and Świdrowska, J. (1997): Propagation of the south-eastern segment of the Polish Trough connected with bounding fault zones (from the Permian to the Late Jurassic). C.R. Acad. Sci. Paris, 324, série IIa, 793-803.
Hakenberg, M. and Świdrowska, J. (1998): Evolution of the Holy Cross segment of the Mid-Polish Trough during the Cretaceous. Geological Quarterly, 42(3), 239-262.
Jaworowski, K. and Sikorska, M. (2006): Łysogóry Unit (Central Poland) versus East European Craton – application of sedimentological data from Cambrian siliciclastic association. Geological Quarterly, 50, 77-88.
Jurkiewiczowa, I. (1967): Lias zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i jego paralelizacja z liasem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 200, 5-90.
Karaszewski, W. (1962): Stratygrafia liasu w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Prace Instytutu Geologicznego, 30, 333-416.
Kaźmierczak, J. (1971): Morphogenesis and systematics of the Devonian stromatoporoidea from the Holy Cross Mountains, Poland. Palaeontologica Polonica, 26, 1-150.
Kowalczewski, Z. (2000): Litostratygrafia, paleogeografia, facje i tektonika kambru świętokrzyskiego (zagadnienia podstawowe i stan ich znajomości). Prace Instytutu Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, 4, 7-66.
Kowalczewski, Z., Jaworowski, K. and Kuleta, M. (1998): Klonów Beds (uppermost Silurian-?lowermost Devonian) and the problem of Caledonian deformations in the Holy Cross Mts. Geological Quarterly, 42, 341-378.
Kowalczewski, Z., Żylińska, A. and Szczepanik, Z. (2006): Kambr w Górach Świętokrzyskich. In: Skompski, S. and Żylińska, A. (Eds): 77 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne, 14-27.
Kozłowski, W. (2003): Age, sedimentary environment and palaeogeographical position of the Late Silurian oolitic beds in the Holy Cross Mountains (Central Poland). Acta Geologica Polonica, 53, 341-357.
Kozłowski, W. and Munnecke, A. (2010): Stable carbon isotope development and sea-level changes during the Late Ludlow (Silurian) of the Łysogóry region (Rzepin section, Holy Cross Mountains, Poland). Facies, 56(4), 615-633.
Kozłowski, W., Domańska-Siuda, J., Nawrocki, J. (2014): Geochemistry and petrology of the upper Silurian greywackes from the Holy Cross Mountains (central poland): Implications for the Caledonian history of the southern part of the Trans-European Suture Zone (TESZ) Geological Quarterly, 58 (2), 311-336.
Krassowska, A. (1997): Kreda górna - sedymentacja, paleogeografia i paleotektonika. In: Marek, S. and Pajchlowa, M. (Eds). Epikontynentalny perm i mezozoik w Polsce. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, CLIII, 386-402.
Kremer, B. and Kaźmierczak, J. (2005): Cyanobacterial mats from Silurian black radiolarian cherts: phototrophic life at the edge of darkness? Journal of Sedimentary Research, 75, 897-906.
Kuleta, M. and Zbroja, S. (2006): Wczesny etap rozwoju pokrywy permsko-mezozoicznej w Górach Swiętokrzyskich. In: Skompski, S. and Żylińska, A. (Eds): 77 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne, 105-125.
Kutek, J. (1968): Kimeryd i najwyższy oksford południowo-zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich. Część I – Stratygrafia. Acta Geologica Polonica, 18, 493-586.
Kutek, J. (1994): Jurassic tectonic events in south-eastern cratonic Poland. Acta Geologica Polonica, 44(3-4), 167-221.
Kutek, J. and Głazek, J. (1972): The Holy Cross area, Central Poland, in the Alpine cycle. Acta Geologica Polonica, 22(4), 603-653.
Kutek, J., Marcinowski, R. and Wiedmann, J. (1989): The Wąwał Section, Central Poland - An important link between Boreal and Tethyan Valanginian. In: Wiedmann J. (Ed.) Cretaceous of the Western Tethys. Proceedings 3rd International Symposium Tübingen 1987, Schweizerbart'sche Verlags, Stuttgart: 717-754.
Kutek, J., Matyja, B.A. and Wierzbowski, A. (1992): The Holy Cross Mountains. Introduction. In: Oxfordian & Kimmeridgian Joint Working Groups Meeting. Guide Book and Abstracts. Warszawa.
Lewandowski, M. (1993): Paleomagnetism of the Paleozoic rocks of the Holy Cross Mts (Central Poland) and the origin of the Variscan orogen. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 265, 1-84.
Lilpop, J. (1957): Roślinność Polski w epokach minionych. Wydanie drugie przejrzał i uzupełnił Mikołaj Kostyniuk, 1-319. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Lindner, L. (1977): Zlodowacenia plejstoceńskie w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Studia Geologica Polonica, 53, 5-143.
Lindner, L. (1984): Region świętokrzyski. In: Mojski, J.E. (Ed.): Budowa geologiczna Polski, tom 1, Stratygrafia, część 3b, Kenozoik – czwartorzęd: 34-35, 63-73, 113-145, 255-286, 326-330. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Lindner, L. (1992): Stratygrafia (klimatostratygrafia) czwartorzędu. In: Lindner, L. (Ed.): Czwartorzęd: osady, metody badań, stratygrafia, 441-633. Wydawnictwa Polskiej Agencji Ekologicznej.
Lindner, L. (1995): Till sequences and local moraines in the Holy Cross Mountains area in the Central Poland. In: Ehlers, J. et al. (Eds): Glacial deposits in north-east Europe, 329-337. A. Balkema, Rotterdam/Brookfield.
Lindner, L. (2004): Zarys stratygrafii plejstocenu regionu świętokrzyskiego w świetle nowych danych. In: Sołtysik, R. (Ed.): Czwartorzęd obszaru Polski na tle struktur starszego podłoża. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 13, 7-31.
Lindner, L. and Bogucki, A. (2002): Pozycja wiekowa środkowo- i póżnoplejstoceńskich zjawisk peryglacjalnych w środkowo-wschodniej Europie. In: Jaśkowski B. (Ed.): Zagadnienia peryglacjału Polski i obszarów sąsiednich. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 8, 81-106.
Lindner, L. and Rzętkowska-Orowiecka, A. (1998): New data on interglacial sediments at Zakrucze near Małogoszcz, the Holy Cross Region. Geol. Quart., 42 (2): 201-208.
Lindner, L., Bogutsky, A., Gozhik, P., Marks, L., Łanczont, M. and Wojtanowicz, J. (2006): Correlation of Pleistocene deposits in the area between the Baltic and Black Sea, Central Europe. Geological Quarterly, 50, 195-210.
Lindner, L., Marks, L. and Nita, M. (2013): Climatostratigraphy of interglacials in Poland: Middle and Upper Pleistocene lower boundaries from a Polish perspective. Quat. Intern., 292, 113-123.
Lindner, L., Mastella, L. and Semil, J. (2001): Evolution of the Mid- to Late Pleistocene river network in the southwestern part of the Holy Cross Mountains. Geol. Quart., 45 (4), 387-395.
Łobanowski, H. (1990): Lower Devonian terrains of clastic deposition in Poland and their affinities to other European Devonian palaeogeographic-facial provinces. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Monatshefte, 1990/7, 404-420.
Łyczewska, J. (1971): Czwartorzęd regionu świętokrzyskiego. Prace Instytutu Geologicznego, 54, 5-104.
Łydka, K. and Żakowa, H. (1975): Środowiska sedymentacji karbonu Gałęzic. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 283, 101-150.
Malec, J. (2001): Sedimentology of deposits from around the Late Caledonian unconformity in the western Holy Cross Mts. Geological Quarterly, 45, 397-415.
Malec, J. (2004): Środowisko sedymentacji osadów kambru w zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 61, 53-55.
Malec, J. (2005): Litostratygrafia pogranicza dewonu dolnego i środkowego w regionie łysogórskim Gór Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 415, 5-58.
Malec, J. (2006): Sylur w Górach Świętokrzyskich. In: Skompski, S. and Żylińska, A. (Eds): 77 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne, 36-50.
Malec, J. (2012): The Middle Devonian Świętomarz Beds of the Holy Cross Mts in the light of sedimentological study. Biuletyn Panstwowego Instytutu Geologicznego, (452), 131-166.
Malec, J. (2014): The Devonian/Carboniferous boundary in the Holy Cross Mountains (Poland). Geological Quarterly, 58(2), 217-234.
Malec, J. and Turnau, E. (1997): Middle Devonian conodont, ostracod and miospore stratigraphy of the Grzegorzowice-Skały section, Holy Cross Mountains, Poland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences, 45, 67-86.
Malinowski, M., Żelaźniewicz, A., Grad, M., Guterch, A. and Janik, T. (2005): Seismic and geological structure of the crust in the transition from Baltica to Palaeozoic Europe in SE Poland – CELEBRATION 2000 experiment, profile CEL02. Tectonophysics, 401, 55-77.
Maliszewska, A. (1972): Geneza brekcji lisowskiej na podstawie badań petrograficznych. Biuletyn Instytutu Geologicznego, 261.
Marcinowski, R. and Radwański, A. (1983): The Mid-Cretaceous transgression onto the Central Polish Uplands (marginal part of the Central European Basin). Zitteliana, 10, 65-95.
Marcinowski, R. and Rudowski, S. (1980): Biała Góra II - Kopalnia piasków szklarskich - alb środkowy i górny. In: Barczyk W. (Ed.) Przewodnik LII Zjazdu PTG w Bełchatowie. Wydawnictwa Geologiczne, 221-226.
Matyja, B.A. (1977): The Oxfordian in the south-western margin of the Holy Cross Mts. Acta Geologica Polonica, 27, 41-64.
Matyja, B.A. and Barski, M. (2007): Stratygrafia górnej jury podłoża zapadliska przedkarpackiego. Tomy Jurajskie, IV, 39-50.
Matyja, B.A. and Pisera, A. (1991): Late Jurassic European sponge megafacies: general perspective. 3rd International Symposium on Jurassic Stratigraphy, Poitiers, France. Abstracts vol.: 81-81.
Matyja, B.A. and Wierzbowski, A. (2006): The oceanic „Metis Geotectonic Event” (Callovian/Oxfordian) and its implications for the peri-Tethyan area of Poland. Volumina Jurassica, IV, 60-61.
Migaszewski, Z. (1995): Występowanie skał piroklastycznych w utworach karbonu dolnego Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 43, 7-10.
Narkiewicz, M. (1991): Procesy dolomityzacji mezogenetycznej na przykładzie żywetu i franu Gór Świętokrzyskich. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 82, 1-54.
Narkiewicz, K. and Narkiewicz, M. (2010): Mid Devonian carbonate platform development in the Holy Cross Mts. area (central Poland): New constraints from the conodont Bipennatus fauna. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie - Abhandlungen, 255(3), 287-300.
Narkiewicz, K. and Narkiewicz, M. (2014). The age of the oldest tetrapod tracks from Zachełmie, Poland. Lethaia,
Narkiewicz, M. (1988): Turning points in sedimentary development in the Late Devonian in southern Poland. W: McMillan N.J. et al. (Eds): Devonian of the World. Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir, 14, 619-635.
Narkiewicz, M. (1990): Światowe i regionalne zdarzenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu z famenem Gór Świętokrzsykich – dyskusja. Przegląd Geologiczny, 39, 327-330.
Narkiewicz, M. (2006): Zapis procesów i zdarzeń w dewonie i karbonie Gór Świętokrzyskich. Dynamika i warunki termiczne procesów diagenetycznych. In: Skompski, S. and Żylińska, A. (Eds): 77 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne, 67-72.
Narkiewicz, M. (2006): Zapis procesów i zdarzeń w dewonie i karbonie Gór Świętokrzyskich. Dynamika i warunki termiczne procesów diagenetycznych. In: Skompski, S. and Żylińska, A. (Eds): 77 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne, 67-72.
Narkiewicz, M. (2007): Development and inversion of Devonian and Carboniferous basins in the eastern part of the Variscan foreland (Poland). Geological Quarterly, 51, 231–256.
Narkiewicz, M. and Dadlez, R. (2008): Geologiczna regionalizacja Polski - zasady ogólne i schemat podziału w planie podkenozoicznym i podpermskim. Przegląd Geologiczny, 5, 391-397.
Nawrocki, J. (2000): Late Silurian paleomagnetic pole from the Holy Cross Mountains: constraints for the post-Caledonian tectonic activity of the Trans-European Suture Zone. Earth and Planetary Science Letters, 179, 325-334.
Nawrocki, J. (2006): Paleogeografia Gór Świętokrzyskich we wczesnym paleozoiku. In: Skompski, S. and Żylińska, A. (Eds): 77 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne, 9-13.
Nawrocki, J. (2008): Paleomagnetism. W: Triassic. W: McCann T. (Ed.) The Geology of Central Europe. Vol. 2: Mesozoic and Cenozoic. Geological Society, London, 757-760.
Nawrocki, J. and Szulc, J. (2000): Magnetic polarity scale for the Roetian and Muschelkalk deposits from Silesia and northern part of the Holy Cross Mts (Poland). Przegląd Geologiczny, 48, 236-238.
Nawrocki, J., Dunlap, J., Pecskay, Z., Krzemiński, L., Żylińska, A., Fanning, M., Kozłowski, W., Salwa, S., Szczepanik, Z. and Trela, W. (2007): Late Neoproterozoic to Early Palaeozoic palaoegeography of the Holy Cross Mountains (Central Poland): an integrated approach. Journal of the Geological Society, London, 164, 405–423.
Niedźwiedzki, G., Szrek, P., Narkiewicz, K., Narkiewicz, M. and Ahlberg, P.E. (2010): Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland. Nature, 463(7277), 43-48.
Nowak, J. (1927): Zarys tektoniki Polski. pp. 160.
Orłowski, S. (1968): Kambr antykliny łysogórskiej w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Geologiczny Wydziału Geologii, 10, 153-222.
Orłowski, S. (1975a): The systematic position and ontogeny of the Lower Cambrian trilobite species Ellipsocephalus sanctacrucensis (Samsonowicz, 1959). Acta Geologica Polonica, 25, 369-375.
Orłowski, S. (1975b): Jednostki litostratygraficzne kambru i górnego prekambru Gór Świętokrzyskich. Acta Geologica Polonica, 25, 431-446.
Orłowski, S. (1985a): Lower Cambrian and its trilobites in the Holy Cross Mts. Acta Geologica Polonica, 35, 231-250.
Orłowski, S. (1985b): New data on the Middle Cambrian trilobites and stratigraphy in the Holy Cross Mts. Acta Geologica Polonica, 35, 251-263.
Orłowski, S. (1988): Stratigraphy of the Cambrian System in the Holy Cross Mts. Geological Quarterly, 32, 525-532.
Orłowski, S., Radwański, A. and Roniewicz, P. (1970): The trilobite ichnocoenosis in the Cambrian sequence of the Holy Cross Mountains. In: Crimes, T.P. and Harper, J.C. (Eds): Trace fossils. Geological Journal Special Issue, 3, 345-360.
Pieńkowski, G. (2004): The epicontinental Lower Jurassic of Poland. Polish Geological Institute, Special Papers, 12, 1-122.
Pieńkowski, G. (2009): Trias. Polska pozakarpacka. In: Wagner R. (Ed.) Suplement do Tabeli Stratygraficznej Polski: 50-51. PIG Warszawa
Popescu, S.-M., Biltekin, D., Winter, H., Suc, J.-P., Melinte-Dobrinescu, M.C., Klotz, S., Rabineanu, M., Combourieu-Nebout, N., Clauzon, G. and Deaconu, F. (2010): Pliocene and Lower Pleistocene vegetation and climate changes at the European scale: Long pollen records and climatostratigraphy. Quatern. Intern., 219, 152-167.
Poręba, E. (1987): Litostratygrafia kredy dolnej w synklinie tomaszowskiej. In: Mróz J., Hammer J. and Poręba E. (Eds) Synklina tomaszowska i jej znaczenie surowcowe: 14-26.
Pożaryski, W. (1953): Plejstocen w przełomie Wisły przez wyżyny południowe. Prace Instytutu Geologicznego, 9, 1-96.
Pożaryski, W. (1991): The strike-slip terrane model for the North German – Polish Caledonides. Publications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, 236, 3-15.
Ptaszyński, T. and Niedźwiedzki, G. (2004): Conchostraca (muszloraczki) z najniższego pstrego piaskowca Zachełmia, Góry Świętokrzyskie. Przegląd Geologiczny, 52, 1151-1155.
Racki, G. (1993): Evolution of the bank to reef complex in the Devonian of the Holy Cross Mountains. Acta Palaeontologica Polonica, 37, 87-182.
Racki, G. (1997): Devonian eustatic fluctuations in Poland. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 199, 1-12.
Radwański, A. (1965): Procesy wciskowe w osadach klastycznych i oolitowych. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 35, 179-210.
Radwański, A. (1969): Transgresja dolnego tortonu na południowych stokach Gór Świętokrzyskich (strefa zatok i ich przedpola). Acta Geologica Polonica, 19, 1-164.
Radwański, A. (1973): Transgresja dolnego tortonu na południowo-wschodnich i wschodnich stokach Gór Świętokrzyskich. Acta Geologica Polonica, 23, 375-434.
Radwański, A. (1977): Neogen. In: Makowski H. (Ed.): Geologia Historyczna, 731-770. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa.
Radwański, A. (1977): Present-day types of trace in the Neogene sequence; their problems of nomenclature and preservation. In: Crimes, T.P. And Harper, J.C. (Eds), Trace Fossils 2. Geological Journal, Special Issue 9, 227-264. Liverpool.
Radwański, A. and Roniewicz, P. (1963): Upper Cambrian trilobite ichnocoenosis from Wielka Wiśniówka (Holy Cross Mountains, Poland). Acta Palaeontologica Polonica, 8, 259-280.
Radwański, A. and Wysocka, A. (2004): A farewell to Świniary sequence of mass-aggregated, spine-coated echinoids Psammechinus and their associates (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 54 (3), 381-399.
Reinecke, T. and Radwański, A. (2015): Fossil sharks and batoids from the Korytnica Clays, Early Badenian (Langhian, Middle Miocene), Fore-Carpathian Basin, southern Poland – a revision and updated record. Bulletin of Geosciences, 88. Praha. (in press)
Rubinowski, Z. (1978): Permian deposits in south-western part of the Holy Cross Mts. In: Piątkowski, T.S and Wagner, R. (Eds): Symposium on the Central European Permian, Guide of excursions, part 2, Zechstein of the Holy Cross Mts, 20-32.
Sadlok, G. (2011): Wstępne dane o tropach stawonogów z furongu (górnego kambru) Wiśniówki Wielkiej (Góry Świętokrzyskie) i ich tafonomii. Przegląd Geologiczny, 59, 82-90.
Sadlok, G. (2014): New data on the trace fossil, Cruziana Semiplicata (Furongian, Wiśniówka Sandstone Formation, Poland): Origin, ethology and producer. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84(1), 35-50.
Samsonowicz, J. (1926): Uwagi nad tektoniką i paleogeografią wschodniej części masywu paleozoicznego Łysogór. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 15, 44-46. Warszawa.
Samsonowicz, J. (1965): Era prekambryjska i paleozoiczna w Górach Świętokrzyskich. W: Książkiewicz M., Samsonowicz J. and Rühle E., Zarys geologii Polski, 1-380. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa.
Senkowiczowa, H. (1970): Trias (bez utworów retyku). Prace Instytutu Geologicznego, 56, 7-48.
Senkowiczowa, H. and Ślączka, A. (1962): Pstry piaskowiec na północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 32(3), 313-338.
Skompski, S. and Szulczewski, M. (1994): Tide-dominated Middle Devonian sequence from the northern part of the Holy Cross Mountains (Central Poland). Facies, 30, 247-266.
Stachacz, M. (2012): Ichnology of Czarna Shale Formation (Cambrian, Holy Cross Mountains, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 82(2), 105-120.
Studencka, J. (1983): Chimaerothyris dombrowiensis (Gürich) z dolnego eiflu Gór Świętokrzyskich. Kwartalnik Geologiczny, 27, 471-490.
Studencki, M. (1995): Warunki sedymentacji piaskowców z Wiśniówki. Posiedzenia Naukowe Państwowego Instytutu Geologicznego, 51, 107.
Szczepanik, Z. (2001): Acritarchs from Cambrian deposits of the southern part of the Łysogóry unit in the Holy Cross Mountains, Poland. Geological Quarterly, 45, 117-130.
Szczepanik, Z., Trela, W. and Salwa, S. (2004): Kambr górny we wschodniej części regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich - komunikat wstępny. Przegląd Geologiczny, 52, 895-898.
Szulc, J. (1995): Schemat stratygrafii sekwencyjnej triasu pozaalpejskiego w Polsce; uwarunkowania eustatyczne i tektoniczne. W: Przewodnik IV Krajowego Spotkania Sedymentologów. Kraków, 112-113.
Szulc, J. (2000): Middle Triassic evolution of the northern Peri-Tethys area as influenced by early opening of the Tethys Ocean. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70(1), 1-48.
Szulc, J. (2008): Marine deposits. Basin evolution: Germany and Poland. W: McCann T. (Ed.) The Geology of Central Europe. Vol. 2: Mesozoic and Cenozoic. Geological Society London, 770-7721.
Szulczewski, M. (1971): Upper Devonian conodonts, stratigraphy and facial development in the Holy Cross Mts. Acta Geologica Polonica, 21, 1-129.
Szulczewski, M. (1977): Główne regiony facjalne w paleozoiku Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 25, 428-432.
Szulczewski, M. (1989): Światowe i regionalne zdarzenia w zapisie stratygraficznym pogranicza franu z famenem Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 37, 551-557.
Szulczewski, M. (1995): Depositional evolution of the Holy Cross Mts. (Poland) in the Devonian and Carboniferous – a review. Geological Quarterly, 39, 471-488.
Szulczewski, M. (2006): Zapis procesów i zdarzeń w dewonie i karbonie Gór Świętokrzyskich. Ewolucja środowisk depozycyjnych w dewonie świętokrzyskim i jej uwarunkowania. In: Skompski, S. and Żylińska, A. (Eds): 77 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Ameliówka k. Kielc, 28-30 czerwca 2006 r., materiały konferencyjne, 56-62.
Szulczewski, M. and Porębski, S. (2008): Stop 1 – Bukowa Góra, Lower Devonian. In: Pieńkowski, G. and Uchman, A. (Eds): Ichnological sites of Poland; The Holy Cross Mts and the Carpathian flysch. The Second International Congress on Ichnology, Cracow, Poland, August 29-September 8, 2008. The Pre-Congress and Post-Congress Field Trip Guidebook, 18-37.
Szulczewski, M., Belka, Z. and Skompski, S. (1996): The drowning of a carbonate platform: an example from the Devonian-Carboniferous of the southwestern Holy Cross Mountains, Poland. Sedimentary Geology, 106, 21-49
Szyperko-Teller, A. (1961): W sprawie wieku "brekcji lisowskiej". Kwartalnik Geologiczny, 5(2).
Szyperko‑Teller, A. and Moryc, W. (1988): Rozwój basenu sedymentacyjnego pstrego piaskowca w Polsce. Kwartalnik Geologiczny, 32, 53-72.
Tabela Stratygraficzna Polski [Stratigraphic Chart of Poland] (2008): Wagner, R. (Ed.) Polska Pozakarpacka. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Tarnowska, M. (1981): Dewon dolny w centralnej części Gór Świętokrzyskich. In: Żakowa, H. (Ed.): Przewodnik 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kielce, 6-8 września 1981, 57-68.
Tomczyk, H. and Turnau-Morawska, M. (1967): Zagadnienia stratygrafii i sedymentacji ordowiku Łysogór w nawiązaniu do niektórych profili obszaru południowego. Acta Geologica Polonica, 17, 1-46.
Trammer, J. (1975): Stratigraphy and facies development of Muschelkalk in the south-western Holy Cross Mts. Acta Geologica Polonica, 25(2), 179-216.
Trela, W. (2005): Condensation and phosphatization of the Middle and Upper Ordovician limestones on the Małopolska Block (Poland): response to palaeoceanographic conditions. Sedimentary Geology, 178, 219-236.
Trela, W. (2006): Litostratygrafia ordowiku w Górach Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny, 54, 622-631.
Trela, W. (2009): Evolution of sedimentary environments in the Ordovician of the Łysogóry Region (northern Holy Cross Mts., Poland) in relation to the sea-level curve for Baltica. Przeglad Geologiczny, 57(10), 900-904.
Urbaniec, A., Bobrek, L. and Świetlik, B. (2010): Litostratygrafia i charakterystyka mikropaleontologiczna utworów kredy dolnej w środkowej części przedgórza Karpat. Przegląd Geologiczny, 12, 1161-1175.
Vierek, A. (2007): Storm-dominated deposition on a Frasnian carbonate platform margin (Wietrznia, Holy Cross Mts., Poland). Geological Quarterly, 51(3), 307-318.
Vierek, A. (2010). Source and depositional processes of coarse-grained limestone event beds in Frasnian slope deposits (Kostomłoty-Mogiłki quarry, Holy Cross Mountains, Poland). Geologos, 16(3), 153-168.
Walaszczyk, I. (1992): Turonian through Santonian deposits of the Central Polish Uplands; their facies development, inoceramid paleontology and stratigraphy. Acta Geologica Polonica, 42(1-2), 1-122.
Wójcik, K. (2009): Dewon antykliny Zbrzy. Unpublished Master’s thesis. Archives of the Faculty of Geology. University of Warsaw. 147 p. Warsaw [in Polish].
Wójcik, K. (2015): The uppermost Emsian and lower Eifelian in the Kielce Region of the Holy Cross Mts. Part I: Lithostratigraphy. Acta Geologica Polonica, 65(2), 141-179.
Wysocka, A., Radwański, A. and Górka, M. (2012): Mykolaiv Sands in the Opole Minor and beyond: Sedimentary features and biotic content of Middle Miocene (Badenian) sandy shoals of western Ukraine. Geological Quarterly, 56 (3), 475-492.
Zágoršek, K., Radwańska, U. and Radwański, A. (2012): Bryozoa from the Korytnica Basin (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Bulletin of Geosciences, 87 (2), 201-218.
Żakowa, H. (1981): Rozwój i stratygrafia karbonu Gór Świętokrzyskich. Wykształcenie i stratygrafia karbonu w synklinie gałęzickiej. In: Żakowa H. (Ed.): Przewodnik 53 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Kielce 6-8 września 1981, 89-100 and 197-215.
Żakowa, H. and Migaszewski, Z. (1995): Góry Świętokrzyskie Mts. In: Zdanowski, A. and Żakowa, H. (Eds): The Carboniferous system in Poland. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego, 148, 109-115.
Żelaźniewicz, A. (1998): Rodinian-Baltican link of the Neoproterozoic orogen in southern Poland. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 42, 509-511.
Żylińska, A. (2001): Late Cambrian trilobites from the Holy Cross Mountains, central Poland. Acta Geologica Polonica, 51, 333-383.
Żylińska, A. (2013): The oldest Cambrian trilobites from the Holy Cross Mountains, Poland: Taxonomic, stratigraphic and biogeographic reappraisal. Acta Geologica Polonica, 63(1), 57-87.
Żylińska, A. and Szczepanik, Z. (2009): Trilobite and acritarch assemblages from the LowerMiddle Cambrian boundary interval in the Holy Cross Mountains (Poland). Acta Geologica Polonica, 59, 413-458.

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja