Image is not available
Image is not available
Slider

Komunikat dotyczący wirusa SARS-CoV-2

 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, WYDZIAŁ GEOLOGII

Aktualne zarządzenia Rektora UW związane z wirusem SARS-CoV-2

  

15 lutego 2022 r.
 

Komunikat rektora w sprawie trybu kształcenia w semestrze letnim

Publikujemy komunikat rektora UW w sprawie trybu kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022.

Szanowni Państwo,

wobec zbliżającego się końca przerwy międzysemestralnej uprzejmie informuję, że zasadniczym trybem kształcenia w semestrze letnim będzie tryb stacjonarny. Jednocześnie zachowana zostanie możliwość realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym. Tym samym w zakresie kształcenia prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim sytuacja pozostaje niezmieniona względem kończącego się semestru zimowego. Nieustająco priorytetem Uniwersytetu Warszawskiego jest zapewnienie całej naszej społeczności bezpieczeństwa oraz dostępu do kształcenia na jak najwyższym poziomie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Rektor UW

Źródło: https://www.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-trybu-ksztalcenia-w-semestrze-letnim/


 
  20 marca 2021 r.
 

Zarządzenie rektora w sprawie funkcjonowania UW od 20 marca

Informacja rektora w sprawie szczepień

Informujemy, że władze Uniwersytetu Warszawskiego wystąpiły do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o objęcie szczepieniami przeciw COVID-19 całej społeczności akademickiej UW, czyli administracji i pozostałych pracowników, osób pomiędzy 65. a 70. rokiem życia, doktorantów oraz studentów.

Rektor UW

  

 19 styczeń 2021 r.

Organizacja kształcenia w semestrze letnim

Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy oraz dyżury nauczycieli akademickich. Wyjątek stanowią zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, takie jak zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne, terenowe oraz praktyki studenckie, które mogą w uzasadnionych przypadkach odbywać się stacjonarnie.

18 stycznia zostało wydane zarządzenie nr 9 rektora UW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia:

 • na studiach pierwszego stopnia;
 • na studiach drugiego stopnia;
 • na jednolitych studiach magisterskich;
 • na studiach doktoranckich;
 • w szkołach doktorskich;
 • na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

Zajęcia w semestrze letnim odbywać się będą w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Dotyczy to wyłącznie zajęć praktycznych, w szczególności o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckich praktyk zawodowych. Zajęcia te muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

Decyzję dotyczącą trybu prowadzenia zajęć podejmują kierownicy i dyrektorzy jednostek dydaktycznych, którzy do 1 marca ogłaszają wykaz zajęć prowadzonych w trybie innym niż zdalny.

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 rektora UW z 18 stycznia:

 • zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz ogólnouniwersyteckie lektoraty języków obcych nowożytnych są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;
 • zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w trybie zdalnym albo na podstawie zarządzenia dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno sanitarnych;
 • egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się zdalnie;
 • egzaminy certyfikacyjne z języków obcych nowożytnych dla studentów i doktorantów odbywają się w trybie zdalnym albo w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych.
Prowadzenie zajęć w trybie zdalnym

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym mogą być prowadzone w formie:

 • asynchronicznej – umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego zajęcia;
 • synchronicznej – w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym.

Decyzję w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć, podejmuje do 19 lutego odpowiednio kierownik lub dyrektor jednostki dydaktycznej.

 
Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne:

 • narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;
 • narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych.

Kierownicy i dyrektorzy jednostek dydaktycznych mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu innego narzędzia informatycznego, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych na Uniwersytecie Warszawskim.

Informacje szczegółowe dotyczące organizacji kształcenia w semestrze letnim 2020/2021 znajdują się w zarządzeniu nr 9 rektora UW z 18 stycznia 2021 r.

 
Zarządzenie nr 9 rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
 
  

 16 października 2020 r.

Zmiany w funkcjonowaniu UW w czasie pandemii

16 października rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak wydał nowe zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dokument dotyczy m.in. prowadzenia zajęć dydaktycznych, egzaminów oraz organizacji wydarzeń. Dostępna jest jego aktualizacja z 20 października.

W związku z objęciem Warszawy czerwoną strefą rektor UW wydał nowe zarządzenie określające zasady funkcjonowania uczelni. Na jego mocy do poprzedniego dokumentu w tej sprawie (zarządzenie rektora UW nr 217 z 29 września 2020 roku) dodaje się następujące punkty:

KSZTAŁCENIE:

 • zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;
 • zajęcia na studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz kursy i szkolenia są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;
 • w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zarządzenia kierownika jednostki dydaktycznej mogą odbywać się wyłącznie zajęcia praktyczne. Wykaz tych zajęć zostanie ogłoszony do 20 października 2020 roku przez kierowników jednostek dydaktycznych (AKTUALIZACJA: do 23 października z włączeniem zajęć sportowych);
 • egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym;

ORGANIZACJA WYDARZEŃ:

 • zawiesza się organizację publicznych wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w których uczestniczy więcej niż 10 osób;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się organizację wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości o charakterze kulturalnym lub naukowym w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego zawierających miejsca siedzące, pod warunkiem udostępnienia uczestnikom co czwartego miejsca siedzącego, przy czym odstęp między uczestnikami powinien wynosić co najmniej dwa metry, a liczba osób w pomieszczeniu nie może przekroczyć 25% liczby miejsc siedzących;

POSIEDZENIA ORGANÓW I PODMIOTÓW KOLEGIALNYCH UW:

 • posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym;

EGZAMINY DOKTORSKIE I KOLOKWIA HABILITACYJNE:

 • egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po 30 września 2019 roku, obrony rozpraw doktorskich, posiedzenia komisji habilitacyjnych oraz kolokwia habilitacyjne przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym;

SZKOŁY LETNIE:

 • studenckie i doktoranckie szkoły letnie mogą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym;

ORGANIZACJA PRACY NA UW:

 • kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym;
 • organizacja pracy powinna minimalizować przebywanie więcej niż jednego pracownika w danym pomieszczeniu;

OBIEKTY UW

 • zawiesza się funkcjonowanie obiektów sportowych Uniwersytetu Warszawskiego;

Szczegółowe informacje na temat działania UW w czasie pandemii zawarte są w zarządzeniu nr 233 rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz w zarządzeniu nr 217. Nowe zarządzenie rektora UW wchodzi w życie 17 października 2020.

AKTUALIZACJA 20.10.2020

20 października została wydana nowelizacja zarządzenia nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Nowelizacja zarządzenia umożliwia m.in. zastępowanie własnoręcznego podpisu przez pracowników uczelni na dokumentach wewnętrznych, potwierdzeniem akceptacji dokumentu przesyłanym służbową pocztą elektroniczną.

Zarządzenie wprowadza zmiany w funkcjonowaniu UW w tzw. obszarze czerwonym:

 • umożliwia prowadzenie zajęć o charakterze praktycznym w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego także w ramach kształcenia doktorantów, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów i szkoleń (wykazy takich zajęć ogłaszają dyrektorzy i kierownicy wskazani w zarządzeniu do 23 października);
 • umożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych AZS w obiektach sportowych (wykaz zajęć wychowania fizycznego prowadzonych stacjonarnie ogłasza Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do 23 października).

W trybie stacjonarnym możliwe jest wyłącznie prowadzenie zajęć, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Zajęcia te zostały określone celowo jako zajęcia praktyczne. Oznacza to, że jest to grupa zajęć, do prowadzenia których potrzebny jest sprzęt lub aparatura właściwa dla danego przedmiotu znajdująca się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, której studenci nie posiadają w domu. W głównej mierze pod tym pojęciem należy rozumieć zajęcia, które odbywają się w laboratoriach i podczas których studenci muszą korzystać z dostępnego sprzętu laboratoryjnego. Jeżeli do prowadzenia zajęć potrzebny jest jedynie komputer, kontakt wzrokowy, słuchowy lub odpowiednie programy komputerowe, wówczas takich zajęć nie można uznać za zajęcia praktyczne w rozumieniu zarządzenia – prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Jednolity tekst zarządzenia dostępny jest w Monitorze UW (pdf) >>

  

 30 września 2020 r.

Funkcjonowanie UW po 1 października

29 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Mówi ono m.in. o obowiązku przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, organizacji publicznych wydarzeń, posiedzeń organów oraz podmiotów kolegialnych, służbowych wyjazdów i przyjazdów czy pracy na terenie UW.
Zarządzenie nr 217 rektora UW z 29 września 2020 roku w sprawie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:

PRZESTRZEGANIE WYMOGÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH:

 • każdy członek wspólnoty UW oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 • aktualne wymogi higieniczno-sanitarne ogłaszane są przez kanclerza i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych UW;
 • obowiązuje zakaz przebywania na terenie uczelni osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, tych, u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub zamieszkujących z takimi osobami;
 • kierownicy jednostek wchodzących w skład UW powinni do 12 października wyznaczyć na piśmie co najmniej jednego pracownika w jednostce, do obowiązków którego należy nadzorowanie, weryfikowanie i egzekwowanie w jednostce wymogów higieniczno-sanitarnych.

ORGANIZACJA PUBLICZNYCH WYDARZEŃ:

 • publiczne wydarzenia, spotkania, zgromadzenia i uroczystości na terenie UW, w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz zajęcia Uniwersytetu Otwartego, mogą odbywać się za uprzednią zgodą, odpowiednio do miejsca wydarzenia lub spotkania, właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza.

POSIEDZENIA ORGANÓW I PODMIOTÓW KOLEGIALNYCH NA UW:

 • posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych UW oraz innych gremiów, w tym komisji rekrutacyjnych, kolegiów elektorów, Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz organów uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich odbywają się w zależności od postanowienia ich przewodniczącego: w trybie zdalnym (zgodnie z zarządzeniem nr 94 rektora UW z 12 maja 2020 r.) albo w obiektach UW (za przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych podczas posiedzenia odpowiedzialny jest przewodniczący odpowiednio organu, podmiotu lub gremium);
 • do posiedzeń w sprawach dyscyplinarnych stosuje się zarządzenie nr 131 rektora UW z 17 czerwca 2020 r.).

OBRONY:

 • egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., obrony rozpraw doktorskich, komisje habilitacyjne oraz kolokwia habilitacyjne odbywają się w trybie zdalnym;
 • obrony rozpraw doktorskich w trybie zdalnym przeprowadza się zgodnie z zarządzeniem nr 111 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r.;
 • egzamin, obrona rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjne mogą odbyć się w obiektach UW, jeżeli tak postanowi przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej lub komisji habilitacyjnej w porozumieniu z osobą ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • organizację kształcenia w stanie epidemii COVID-19 na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach określa zarządzenie nr 206 rektora UW z 7 września 2020 r.;
 • w przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach UW prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych;
 • studenci i doktoranci mogą prowadzić pracę badawczą na terenie UW za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli zachowane zostaną w jej trakcie wymogi higieniczno-sanitarne.

OBOZY I SZKOŁY LETNIE:

 • zawiesza się organizację studenckich i doktoranckich obozów wyjazdowych, o ile nie są realizowane w trybie zdalnym;
 • studenckie lub doktoranckie szkoły letnie mogą być realizowane w innym trybie niż zdalny, w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych, za których przestrzeganie odpowiada organizator szkoły letniej.

SŁUŻBOWE WYJAZDY I PRZYJAZDY:

 • służbowe wyjazdy zagraniczne są dozwolone, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoba wyjeżdżająca jest odpowiedzialna za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na okres podróży i pobytu za granicą;
 • przyjazdy gości krajowych i zagranicznych na UW są dozwolone za uprzednią zgodą kierownika jednostki organizacyjnej przyjmującej gościa, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

ORGANIZACJA PRACY:

 • decyzje dotyczące organizacji pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem wymogów higieniczno-sanitarnych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki;
 • w uzasadnionych przypadkach wprowadza się możliwość świadczenia przez pracowników pracy w trybie zdalnym, w trybie dyżurów lub ruchomego czasu pracy;
 • rektor lub kanclerz może nakazać kierownikowi jednostki organizacyjnej administracji ogólnouniwersyteckiej pracującej w trybie zdalnym natychmiastowe przejście na pracę w trybie dyżurów.

OBIEKTY UW:

 • kwaterowanie w akademikach i innych obiektach UW odbywa się na zasadach uwzględniających stan epidemii;
 • obowiązuje zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w domach studenta oraz innych obiektach UW. Nie dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych;
 • studenci i doktoranci, zakwaterowani bądź ubiegający się̨ o zakwaterowanie w domu studenckim, Domu Pracownika Naukowego lub innym obiekcie UW zobowiązani są̨ do złożenia na żądanie kierownika obiektu oświadczenia w sprawie skierowania lub odbywania przez nich kwarantanny.

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI:

 • dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zobowiązany jest zapewnić jej funkcjonowanie z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych;
 • na stronie internetowej BUW pojawią się informację o aktualnie obowiązujących zasadach pracy Biblioteki i obsługi czytelników, z zapewnieniem dostęp do literatury, w tym drogą elektroniczną w formie skanów;
 • wstęp na teren BUW może być uzależniony od wcześniejszej rejestracji lub poddania się czynnościom związanym z obowiązującymi wymogami higieniczno-sanitarnymi.

INNE:

 • z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych funkcjonują: domy studenta, Dom Pracownika Naukowego oraz obiekty świadczące usługi hotelowe „Hera” i „Sokrates”; Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku „Szeligówka” oraz Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Bajka” w Łukęcinie; obiekty sportowe Uniwersytetu Warszawskiego; przedszkole przy Domu Pracownika Naukowego i żłobek „Uniwersyteckie Maluchy”; Stołówka Uniwersytecka;
 • dopuszcza się zezwolenie na działanie bufetów i punktów usługowych funkcjonujących na wynajmowanych od UW powierzchniach na pisemny wniosek najemców, jeżeli zachowane będą wymogi higieniczno-sanitarne. Zezwolenia udziela kierownik jednostki organizacyjnej, który zawarł umowę z najemcą;
 • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dowodów księgowych są uregulowane w zarządzeniu nr 67 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.;
 • kierownik jednostki wchodzącej w skład struktury organizacyjnej UW jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o zdarzeniach związanych z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w danej jednostce poprzez przekazanie informacji na adres InfoCovid19(at)adm.uw.edu.pl. Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.
Szczegółowe zasady funkcjonowania UW w okresie epidemii znajdują się w zarządzeniu nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. >>
  

 15 września 2020 r.

Zasady dotyczące wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz przyjazdów na UW

Na Uniwersytecie Warszawskim aktualnie mogą być realizowane wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, jak również przyjazdy krajowe i zagraniczne na uczelnię. W obu przypadkach zgodę wydaje kierownik danej jednostki UW. Zasady te obowiązują od 1 września.

Wyjazdy służbowe

Służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych mogą być realizowane od 1 września, pod warunkiem uzyskania zgody kierownika jednostki UW. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy ponownie rozważyć celowość wyjazdu i możliwość osiągnięcia zakładanych celów oraz uwzględnić wszystkie okoliczności wynikające z pandemii SARS-CoV-2, w szczególności:

 • bieżące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw ZagranicznychMinisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • możliwości odbycia podróży do kraju docelowego i instytucji przyjmującej oraz powrotu do Polski,
 • restrykcje w przekraczaniu granic, w tym konieczności odbycia kwarantanny lub przedstawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie testu na obecność koronawirusa, oraz innych zaleceń władz lokalnych,
 • ewentualne skutki finansowe wynikające z niezrealizowania wyjazdu oraz przedłużonego przymusowego pobytu w miejscu docelowym,
 • posiadanie właściwego ubezpieczenia*, przy czym Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku ubezpieczenia lub niewłaściwego jego zakresu.

*Więcej informacji dotyczących ubezpieczeń znajduje się w komunikacie na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Komunikat w sprawie służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych >>

Przyjazdy na UW

Od 1 września dozwolone są przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, przy czym ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając:

 • stan epidemiczny kraju/regionu, z którego planowany jest przyjazd,
 • możliwość podróżowania,
 • wymagania dot. kwarantanny w Polsce,
 • możliwość zapewnienia zakwaterowania zgodnego z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w obiektach UW lub w innym miejscu,
 • zasadność i możliwość pokrywania kosztów ewentualnego przedłużonego przymusowego pobytu w Polsce.

Przyjazdy organizowane są zgodnie z bieżącymi przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia osoby planującej przyjazd, w krajach tranzytowych i w Polsce oraz zgodnie z rekomendacjami sanitarnymi GIS.

Studenci z zagranicy skierowani na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie na część programu studiów, staż lub praktykę nie zostaną zakwaterowani w obiektach UW ze względu na niemożność zapewnienia warunków zgodnych z rekomendacjami sanitarnymi GIS.

Przyjazdy studentów uczelni spoza Europy są zawieszone w pierwszym semestrze 2020/21 lub przełożone na drugi semestr.

Komunikat w sprawie przyjazdów krajowych i zagranicznych >>


  

 15 września 2020 r.

Ogólne wytyczne dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW

Uniwersytet przygotował zasady dot. przebywania, studiowania i pracy stacjonarnej na UW. Wytyczne uwzględniają zalecenia sanitarne GIS.

Wytyczne określają m.in. zasady stosowania maseczek ochronnych i rękawiczek, wyposażenia pomieszczeń oraz obsługi interesantów. Wytyczne opracowano dla 3 grup: studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich; pracowników administracji; pracowników obsługi. Wytyczne obowiązują od 14 września do odwołania.

Wytyczne zostały przygotowane przez Kanclerza UW oraz przekazane dziekanom wydziałów, dyrektorom jednostek oraz kierownikom biur i innych działów w administracji.

  

 7 września 2020 r.

Tryb prowadzenia zajęć w semestrze zimowym

W semestrze zimowym 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

7 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

Wg zarządzenia rektora UW z 7 września zajęcia w semestrze zimowym roku 2020/2021 odbywać się będą w formie zdalnej. Jednak zarządzenie pozwala także w uzasadnionych przypadkach na organizację zajęć w formie stacjonarnej. Katalog takich wyjątków jest szeroki, są to m.in. zajęcia o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów. O tym, które zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej, zdecydują wydziały/jednostki dydaktyczne. Organizacja takich zajęć wymaga od uczelni zachowania wszelkich wymogów sanitarnych. Tam, gdzie liczba osób na danym kierunku jest mniejsza, organizacja zajęć w formie stacjonarnej będzie częstsza niż w przypadku kierunków, na których studiuje bardzo wiele osób. Listę takich zajęć wydziały/jednostki dydaktyczne przedstawią do 21 września.

W przypadku zajęć w formie zdalnej nauczyciele akademiccy UW są zobowiązani do wykorzystywania w nauczaniu jednolitych narzędzi informatycznych wskazanych przez prodziekanów ds. studenckich. Będą to narzędzia video (np. Google Meet, Zoom, platforma Kampus). Zajęcia będą mogły mieć dwie formy:

 • nagrań wykonanych wcześniej (forma asynchroniczna),
 • zajęć na żywo (forma synchroniczna).

Wykładowcy mogą również korzystać z kontaktu mailowego ze studentami lub np. różnych narzędzi pakietu G Suite. Są to jednak formy dodatkowe (podstawą będzie kontakt video).

Zdalnie mają odbywać się egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, egzaminy dyplomowe, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

  

 6 sierpnia 2020 r.

Mieszany system kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Wykłady w formie online, zajęcia praktyczne w małych grupach – stacjonarnie. To plan dotyczący kształcenia w nadchodzącym semestrze na Uniwersytecie Warszawskim. – Są rzeczy, których nie da się przenieść do sieci. Uniwersytet nie jest szkołą internetową, organizującą różne kursy. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października.

– Zajęcia z dużą liczbą uczestników, np. wykłady na 300-400 osób, będą prowadzone w formie online, natomiast zajęcia praktyczne zostaną zorganizowane stacjonarnie w małych grupach – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW, w wywiadzie dla Polskiego Radia RDC. Wprowadzenie mieszanego systemu kształcenia w nadchodzącym semestrze związane jest z obowiązującym reżimem sanitarnym, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć. – Sala wykładowa, w której mają być zachowane odległości 1,5 m czterokrotnie zmniejsza swoją pojemność, jeśli chodzi o miejsca dla studentów – tłumaczy rektor UW.

Decyzja o hybrydowym kształceniu związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć praktycznych i warsztatowych. Drugi powód to chęć ułatwienia początkowego funkcjonowania na uniwersytecie dla nowych studentów. – Uniwersytet działa zupełnie inaczej niż szkoła i nie da się tego dobrze na początku opanować zdalnie. Dlatego niezbędne jest to, żeby osoby, które chcą studiować, mogły mieć okazję zobaczenia na miejscu, jak funkcjonuje Uniwersytet, zrozumienia nowych zasad, ale też nauki pewnej samodzielności i odpowiedzialności za własne wybory czy kontaktu z wykładowcami. Tych elementów nie da się przenieść do sieci. One są ważnym elementem edukacji na poziomie wyższym – mówi prof. Pałys. Wspomniał także o innych elementach, które trudno zorganizować online: samorządności studenckiej, wydarzeń kulturalnych czy sportowych:

Nie chcielibyśmy być uniwersytetem, który będzie przestawiał się wyłącznie na zdalne nauczanie. To nie jest internetowa szkoła organizująca różnego rodzaju kursy. To uniwersytet. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą. Na uczelni można się nauczyć nie tylko rzeczy przydatnych zawodowo, ale też pewnego sposobu myślenia, podchodzenia do rozwiązywania problemów, sposobu wspólnego decydowania o przyszłości, bycia społecznością. To jest nieprzekładalne na internet – mówi rektor UW.

Prof. Pałys odniósł się również do kwestii noszenia maseczek na UW, mówiąc, że Uniwersytet dostosuje się w tym zakresie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozsądku i pragmatyzmu związanego z funkcjonowaniem na uczelni. – Dzisiaj większość osób na UW stara się przestrzegać reżimu sanitarnego. Przekonanie o sensowności korzystania z maseczek jest dosyć duże. Wynika to nie tylko z odgórnych zarządzeń, ale przede wszystkim z własnej inicjatywy osób dbających o zdrowie swoje i innych – mówi rektor UW.

Początek zajęć: 15 października

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, a także możliwymi utrudnieniami dotyczącymi finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia, na Uniwersytecie Warszawskim zdecydowano o przesunięciu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 na 15 października. Okres między 1 a 15 października 2020 roku miałby być przeznaczony na dokończenie procesu rekrutacji na studia oraz innych spraw związanych z dydaktyką, których rozstrzygnięcie było utrudnione ze względu na pandemię, m.in. finalizacji prac dyplomowych. Oficjalna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku.

Kalendarz akademicki 2020/2021 >>

Całego wywiadu z rektorem UW, w którym mówi m.in. o udoskonalaniu narzędzi do zajęć online, procesie rekrutacji czy powołaniu zespołów rektorskich mających zbadać długofalowy wpływ pandemii na uniwersytet, można posłuchać na stronie radia RDC.

 


 8 lipca 2020 r.

Studenckie i służbowe przyjazdy na UW

W przyszłym roku akademickim częściowe studia na UW będą mogli odbywać studenci krótkoterminowi, skierowani na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie. Jeśli chodzi o służbowe przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, do 31 sierpnia 2020 roku dozwolone są w szczególności te realizowane w celach naukowych.

Studenckie przyjazdy

W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Warszawski przyjmie studentów tzw. “krótkoterminowych”, skierowanych na UW przez zagraniczne uczelnie partnerskie na część programu studiów. Planowane jest przyjęcie przede wszystkim stypendystów Erasmus z uczelni uprawnionych do uczestniczenia w Programie (KA103) oraz studentów z innych programów z państw europejskich (np. CEEPUS, Szwajcarii). Przyjazdy studentów uczelni spoza Europy są zawieszone w pierwszym semestrze 2020/21 lub przełożone na drugi semestr.

Najprawdopodobniej studentom tzw. “krótkoterminowym” zostanie zaproponowane kształcenie hybrydowe (zdalne oraz na uczelni). Ostateczna decyzja będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej i możliwości bezpiecznego organizowania zajęć. Ze względu na niemożność zapewnienia warunków zgodnych z rekomendacjami sanitarnymi GIS studentom nie zostaną przyznane miejsca w obiektach UW.

Służbowe podróże na UW

Do 31 sierpnia 2020 roku dozwolone są służbowe przyjazdy krajowe i zagraniczne na Uniwersytet Warszawski, w szczególności w celach naukowych. Jednocześnie ostateczną decyzję o przyjęciu konkretnej osoby podejmuje kierownik jednostki, uwzględniając:

 • możliwość podróżowania,
 • stan epidemiczny kraju/regionu, z którego planowany jest przyjazd,
 • wymagania dotyczące kwarantanny w Polsce,
 • możliwość zapewnienia zakwaterowania w obiektach UW lub w innych miejscu.

Przyjazdy są zatem organizowane zgodnie z bieżącymi przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia osoby planującej przyjazd, w krajach tranzytowych oraz w Polsce.

Służbowe wyjazdy

Zgodnie z zarządzeniem nr 146 rektora UW z 30 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku służbowe wyjazdy zagraniczne dozwolone są wyłącznie w celach naukowych oraz wyłącznie do krajów, z którymi przywrócony został ruch graniczny. Wyjazdy odbywają się z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w kraju docelowym i w krajach tranzytowych. Osoby wyjeżdżające powinny posiadać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.

Zarządzenie nr 146 rektora UW z 30 czerwca 2020 roku (pdf) >>

 


 1 lipca 2020 r.

Prowadzenie badań na UW po 1 lipca 2020 roku

Podczas prowadzenia badań na Uniwersytecie Warszawskim należy pamiętać o spełnieniu wymagań wskazanych w zaleceniach dotyczących korzystania z infrastruktury badawczej. Dokument z tymi wytycznymi, a także pozostałe ważne pisma w tej sprawie znajdują się w poniższym komunikacie.

– Zgodnie ze środowiskowymi wytycznymi w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni, opracowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i opublikowanymi 18 maja 2020 roku, przypominamy, że prowadzenie badań na Uniwersytecie Warszawskim jest możliwe po spełnieniu wymagań wskazanych w zaleceniach korzystania z infrastruktury badawczej – mówi prof. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

Wspomniane zalecenia zostały przesłane do jednostek uniwersyteckich 14 maja 2020 roku przez Kanclerza Jerzego Pieszczurykowa (pismo KAUW/105/2020) >>

Dotyczą w szczególności zapewnienia procedur bezpieczeństwa, czyli:

 • przebywania odpowiedniej liczby osób w pomieszczeniu/laboratorium,
 • zapewnienia środków ochrony osobistej,
 • regularnie przeprowadzanej dezynfekcji.

Badania realizowane z udziałem respondentów mogą być realizowane po spełnieniu wymogów wskazanych w wyżej wymienionych zaleceniach. W ich przypadku dodatkowo konieczne jest:

 • upewnienie się co do stanu zdrowia respondentów,
 • wyposażenie respondentów w środki ochrony indywidualnej,
 • zachowanie odpowiedniego dystansu,
 • uzyskanie pisemnej zgody udziału w badaniu.

Ostateczną zgodę na przeprowadzenie badań z udziałem respondentów podejmuje kierownik jednostki, w której mają być one realizowane.

Więcej informacji na temat prowadzenia badań na UW znajduje się w następujących dokumentach:

 


21 maja 2020 r.

Zarządzenie rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja

21 maja rektor UW wydał nowe zarządzenie w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z jego zapisami zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Dokument zmienia niektóre wcześniejsze uczelniane akty wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:

KSZTAŁCENIE

 • przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020

– WYJĄTEK: zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań, praktyk etc. (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych);

 • wprowadzenie harmonogramów zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach studiów;
 • zawieszenie obozów studenckich nieobjętych programem studiów;
 • przeprowadzanie zajęć, zaliczeń, egzaminów (w tym dyplomowych) zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym;
 • zawieszenie egzaminów i zaliczeń odbywających się w budynkach UW.

PRACA

 • możliwość pracy zdalnej

– WYJĄTEK: pracownicy, od których obowiązków zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków społeczności akademickiej lub ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;

 • możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy

– Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy.

Nadal obowiązują:
 • zawieszenie służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu do 30 czerwca 2020 roku;
 • odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW do 31 sierpnia 2020 roku;
 • wstrzymanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakaz odwiedzin w tych obiektach do 30 czerwca 2020 roku;
 • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych, określone w zarządzeniu nr 67 rektora UW z 3 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe zasady znajdują się w zarządzeniu nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku (pdf)

Znajdują się tu też zapisy dotyczące m.in.: porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej, zawieszenia działalności obiektów sportowych UW, żłobka, przedszkola przy Domu Pracownika Naukowego i stołówki.

Dokument zawiera dodatkowo instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 u studentów, doktorantów lub pracowników UW.

W związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących prowadzenia kształcenia, badań i podejmowania obowiązków służbowych w miejscu pracy zalecane jest zachowanie wszelkich niezbędnych zasad ostrożności i uwzględnianie sytuacji w poszczególnych jednostkach. Wszyscy członkowie społeczności UW zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zaleceń i instrukcji rektora, kanclerza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w nadzwyczajnym okresie. Znajdują się tu m.in. informacje o:

  

 5 maja 2020 r.

Znowelizowany kalendarz akademicki

W związku z ograniczonym funkcjonowaniem Uniwersytetu Warszawskiego w okresie pandemii koronawirusa rektor UW wydał postanowienie w sprawie zmiany organizacji trwającego roku akademickiego. Dotyczy ono w szczególności zajęć dydaktycznych semestru letniego oraz letniej sesji egzaminacyjnej.

Wobec nadzwyczajnych okoliczności wywołanych pandemią koronawirusa zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy na Uniwersytecie Warszawskim zostały przeniesione w tryb zdalny. W związku z tym, że nie wszystkie programy będą mogły być zrealizowane w tym trybie (np. zajęcia laboratoryjne) kalendarz akademicki 2019/2020 został znowelizowany.

5 maja 2020 roku, w związku z zarządzeniem nr 50 z 10 marca 2020 r. (z późn. zm.), rektor UW wydał postanowienie nr 10 w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Uniwersytecie Warszawskim. Dotyczy ono nowelizacji kalendarza akademickiego w części poświęconej semestrowi letniemu.

Postanowienie nr 10 rektora UW z 5 maja 2020 roku zawiera informacje o:
 • przełożeniu terminu zakończenia zajęć dydaktycznych z 10 czerwca na 2 sierpnia 2020 roku. Dotyczy on tylko tych zajęć, których program nie będzie mógł być zrealizowany wcześniej;
 • przełożeniu terminu zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej z 5 lipca na 23 sierpnia 2020 roku i organizacji jej w trzech blokach:
 1. blok: 15 czerwca – 5 lipca 2020 roku,
 2. blok: 13 lipca – 2 sierpnia 2020 roku,
 3. blok: 3 – 23 sierpnia 2020 roku.

Jeśli program zajęć zostanie zrealizowany wcześniej niż 2 sierpnia, zaliczenie albo egzamin mogą odbyć się już np. w I bloku sesji. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki dydaktycznej (po rozpoznaniu sytuacji, jaka panuje na danym kierunku studiów). Informacja na temat bloku, w którym zorganizowana zostanie sesja letnia pojawi się na stronie internetowej jednostki dydaktycznej do 31 maja 2020 roku;

 • organizacji egzaminów z języków obcych od 15 czerwca do 2 sierpnia 2020 roku. Szczegółowy harmonogram egzaminów z języków obcych zostanie ogłoszony do 25 maja 2020 roku przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej;
 • organizacji egzaminów poprawkowych z języków obcych od 31 sierpnia do 13 września 2020 roku;
 • terminach bloków wakacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się w postanowieniu nr 10 rektora UW z 5 maja 2020 roku >>

 


 30 kwietnia 2020 r.

Rektor UW zapowiada zmiany w funkcjonowaniu uczelni

Prof. Marcin Pałys, rektor UW, w krótkim nagraniu zapowiada majowe zmiany w funkcjonowaniu uniwersytetu. Rektor wydał też dwa nowe zarządzenia: o wprowadzeniu ograniczonej możliwości pracy badawczej na terenie uczelni od 4 maja oraz przedłużające zawieszenie zajęć na uczelni do 24 maja.

Praca badawcza w budynkach UW będzie możliwa w ograniczonym zakresie od 4 maja. Jeśli władze państwowe nie przedłużą obowiązywania ograniczeń w działalności uczelni, to od 25 maja będą mogły być realizowane zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni, ale tylko te, które do tej pory nie odbywały się zdalnie i jednocześnie wymagają fizycznej obecności studentów. Dokładne plany tych zajęć mają przygotować kierownicy jednostek dydaktycznych do 15 maja, uwzględniając także ograniczenia sanitarne.

Rektor zapowiedział, że po majówce zostanie opublikowany zaktualizowany kalendarz akademicki. Zgodnie z obecnymi planami, sesja letnia ma być wydłużona do 23 sierpnia.

Od poniedziałku 4 maja będzie można pracować naukowo i badawczo w budynkach uniwersytetu, jeżeli to jest potrzebne dla utrzymania ciągłości badań naukowych. Te możliwości dotyczą pracowników, doktorantów i studentów. Odpowiednie zgody będzie wydawał kierownik jednostki.

Mam nadzieję, że wrócimy po 24 maja do możliwości uzupełniania zajęć praktycznych i zajęć wymagających fizycznej obecności w pomieszczeniach uniwersytetu. Odpowiednie grafiki będą przedstawione po 15 maja, oczywiście pod warunkiem, że władze państwowe nie przedłużą zawieszenia działalności uczelni na okres po 24 maja.

– Chciałbym Państwu życzyć bardzo serdecznie, aby ten majowy okres był okresem na początku pewnego relaksu, optymizmu i żebyśmy od 4 maja mogli robić coraz więcej wspólnie. Wszystkiego najlepszego na majówkę – powiedział rektor na koniec wystąpienia.

 
Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego po 24 maja

Do 24 maja, na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, obowiązuje ograniczenie działalności uczelni. Do tego czasu wykłady i zajęcia na UW prowadzone są jedynie w formie zdalnej.

W przyszłym tygodniu ukaże się nowe zarządzenie rektora UW dotyczące zmiany kalendarza akademickiego 2019/2020, realizacji zajęć dydaktycznych na UW oraz organizacji sesji.

Jeżeli MNiSW nie przedłuży obowiązywania ograniczeń, to po 24 maja – wg wstępnych założeń, które doprecyzowane zostaną w zarządzeniu rektora – UW planuje:

 • kontynuować do końca semestru w niezmienionej formie wykłady i zajęcia prowadzone zdalnie,
 • uruchomić – przy zachowaniu wszelkich wytycznych sanitarnych – stacjonarne zajęcia praktyczne, wymagające obecności na terenie uczelni, które obecnie nie są realizowane (harmonogramy zajęć zostaną przedstawione po 15 maja),
 • przedstawić decyzje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć, które nie mają charakteru praktycznego, a nie zostały z różnych przyczyn uruchomione zdalnie (zajęcia takie mogę być zorganizowane w formie stacjonarnej lub zostać przesunięte na kolejny rok akademicki, decyzje w tej sprawie będą podejmować kierownicy jednostek dydaktycznych).
Zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 81 rektora UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 rektora UW z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Zarządzenie nr 82 rektora UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19

 


 7 kwietnia 2020 r.

7 kwietnia rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Dokumenty zmieniają niektóre wcześniejsze uczelniane akty, w tym zarządzenie nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku.

W stosunku do postanowień zawartych w poprzednich aktach zarządzenie nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku oraz zarządzenie nr 70 rektora UW z 7 kwietnia 2020 roku wprowadzają następujące zmiany:

 • przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy z 14 kwietnia do 15 maja 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);
 • przedłużenie terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni z 10 kwietnia do 15 maja 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 57 rektora UW z 17 marca 2020 roku późn. zm.);
 • przedłużenie terminu zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu z 30 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);
 • przedłużenie terminu odwołania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW z 30 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);
 • przedłużenie terminu wstrzymania kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach z 30 kwietnia na 30 czerwca 2020 roku (zmiana zarządzenia nr 50 rektora UW z 10 marca 2020 roku);
 • zastosowanie jednorazowej, 50-procentowej, obniżki opłaty za zakwaterowanie studentów, doktorantów, a także słuchaczy studiów podyplomowych „Szkoły Edukacji PAFW – UW” i stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w obiektach UW w maju 2020 roku (taka obniżka dotycząca kwietnia 2020 roku została wprowadzona zarządzeniem nr 59 rektora UW z 23 marca 2020 roku).

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w nadzwyczajnym okresie. Znajdują się tu m.in. informacje o:

 


 

28 marca 2020 r.

Rektor UW o wyzwaniach, które przed uczelnią stawia nadzwyczajna sytuacja

W materiale wideo, prof. Marcin Pałys mówi o wyzwaniach stojących przed uczelnią i jej społecznością w sytuacji epidemii. Rektor UW podkreśla zaangażowanie wielu osób w zapewnienie funkcjonowania uczelni oraz relacjonuje najnowsze działania i sposoby radzenia sobie uniwersytetu z tą sytuacją.

Udało nam się w tej chwili uruchomić działania związane z zajęciami online. Bardzo się cieszę i chciałbym podziękować wykładowcom, którzy w niezwykle krótkim czasie przygotowali te zajęcia, wszystkim tym, którzy umożliwili ich umieszczenie w sieci i zapewnili warunki techniczne oraz wszystkim pozostałym, także administracji, która pracowała w formie dyżurów po to, aby inni mogli pracować zdalnie.

Bardzo dziękuję studentom i doktorantom za wyrozumiałość, że nie wszystko udaje się od razu zrobić bardzo dobrze.

Zmieniamy obieg dokumentów po to, żeby ułatwić działania administracyjne. Robimy to krok po kroku, aby nie wywołać chaosu. Spodziewajcie się państwo w najbliższym czasie (…) nowych zasad obiegu dokumentów finansowych. Ich celem jest to, abyśmy mogli więcej rzeczy robić poprzez internet, a mniej rzeczy wymagało kontaktu fizycznego.

  

 17 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z dziś wydanym Zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Zarządzenie zawiera ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz kierowników jednostek administracji ogólnouczelnianej.

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym Uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia.

Wprowadzone zasady będą obowiązywały do 27 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 
10 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

 • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
 • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
 • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Zarządzenie wchodzi w życie 11 marca 2020 r.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:

 

 

logounia

Budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

deklaracja